História

Slovenská numizmatická spoločnosť – pobočka Trnava

1.1.1974 je oficiálnym začiatkom organizovaného zberateľstva v Trnave. K tomuto dátumu sa k pobočke Bratislava-vidiek pričlenili krúžky Trnavy a Piešťan. Krúžok bol v roku 1978 odčlenený od pobočky Bratislava a Trnava začala vyvíjať samostatnú činnosť. Rozhodnutím Ústredného výboru SNS od 1.1.1978 bol trnavský krúžok vyčlenený z Bratislavskej pobočky a vedeniu krúžku nariadené zvolať ustanovujúcu schôdzu pobočky Trnava dňa 9.2.1978. Zároveň bol do trnavskej pobočky začlenený krúžok v Piešťanoch a Šali. Čo sa týka počtu členov jednotlivých krúžkov. K 31.12.1977 bol počet členov Piešťanského krúžku 16 členov, zo Šale – 4 členovia a 1 člen z Galanty. Členská základňa trnavského krúžku ku dňu 31.12.1977 bola 47 členov. To je spolu 68 členov.

 

Zápisnica č.1

Zo zasadnutia výboru pobočky SNS pri ZK ROH OSP Trnava, zo dňa 9.februára 1978

Prítomní: všetci novozvolení členovia výboru okrem zástupcu Šale

Dňa 9.februára 1978 po ukončení ustanovujúcej schôdzi pobočky SNS ZK ROH OSP Trnava sa uskutočnilo prvé zasadnutie novozvoleného výboru. Zasadnutie otvoril a riadil do zvolenia nového predsedu s.Ing.Srna CSc za ÚV SNS v Bratislave.

Členmi novozvoleného výboru bol navrhnutý za predsedu pobočky doterajší vedúci krúžku s.Kollár, ako dlhoročný skúsený a osvedčený pracovník, majúci veľmi dobré vzťahy nielen na Slovensku, ale i ČSR. Voľby predsedu boli jednomyseľné zo strany všetkých členov výboru.

Po zvolení sa ujal slova predseda s.Kollár, ktorý poďakoval za prejav dôvery a vyjadril presvedčenie, že vzájomnou spoluprácou členov výboru bude pobočka prosperovať a robiť dobré meno Trnave.

Do funkcie tajomníka bol navrhnutý skúsený člen s.Pavlík, a do funkcie pokladníka s.Vician v oboch prípadoch boli títo členovia jednomyseľne doporučení do funkcií.

Na zasadnutí výboru vyslovil presvedčenie s.Polakovič, že bude možná dobrá spolupráca s Múzeom v Trnave, jednak po stránke propagácie poskytovania študijnej literatúry a poriadania prednášok pre rozšírenie znalostí členov pobočky. Výbor poveril s.Kollára prejednaním odberu mincí na úrovní SNS so s.Prof.Dr.Hlinkom, nakoľko došlo k určitým nedorozumeniam z hľadiska zabezpečovania 50-Kčs mince Z.Nejedlého a hrozí nebezpečie, že sa členom v našej pobočke bude môcť dať len po 1 kusu mincí. Nebolo by to v žiadnom prípade pre zahájenie činnosti  pobočky dobré.

Ďalej bola predmetom diskusie otázka výberu vstupného pri výmenných zasadnutiach pobočky, čím by sa zamedzilo vstupu nepovolaných ľudí na jednej strane a na druhej by sa vytvoril určitý zdroj finančných prostriedkov na hradenia nákladov pobočky. V tomto smere bolo uložené pokladníkovi a revíznej komisii zjednotiť si stanoviská na formu tak, aby táto bola plne v súlade so zásadami o finančnom hospodárení. S.Puškár bol poverený viesť knižnicu pobočky a zabezpečovať dochvíľnosť a kompletnosť prezencie na jednotlivých zasadnutiach pobočky.

Zápisy bude robiť zo zasadnutí s.Ing.Viršík. Ďalej boli vyslovené názory, že je potrebné využiť možnosť a požiadať SNS o finančnú podporu na jednej strane, ako aj o poskytnutie návratnej pôžičky – bezúročnej vo výške 10.000Kčs. O ďalších organizačných opatreniach / otvorenie účtu v ŠTSP, dodanie pečiatky, príprava akcie / sa bude jednať na ďalšom zasadnutí výboru, ktoré sa bude konať na prvom zasadnutí pobočky v mesiaci marci 1978. Predseda pobočky s.Kollár potom zasadnutie výboru ukončil.

Zapísal: Ing. V.Viršík

Prezenčná listina zo zakladajúcej schôdze pobočky 1978

 

Medzi zakladajúcich organizátorov numizmatiky v Trnave patrili A.Drgoň, A.Kollár, F.Matoušek, J.Patrikár, V.Pavlík, Š.Puškár, F.Ráth, Š.Vician a mnohí ďalší. Členovia v tej dobe boli nadšení túžbou po rozširovaní vedomostí a snahou o záchranu historických a kultúrnych pamiatok nášho regiónu. Záujemcovia o rôzne smery zberateľskej činnosti sa schádzali v priestoroch OSP na Kollárovej ulici, kde boli vyhovujúce priestory pre zberateľskú činnosť (v blízkosti bola železničná stanica a autobusové nádražie). Medzi členmi boli veľmi priateľské vzťahy i keď nebola aktuálna literatúra a katalógy.

Spontánny rozvoj zberateľskej činnosti nastal koncom 70-tych rokov. Trnavská pobočka začala budovať knižnicu, ktorá sa hodne používala, bola možnosť chodiť na numizmatické aukcie a podobne.

V roku 1978 už pobočka poriadala 1. aukciu v Trnave s prispením priateľov z celej bývalej ČSSR.

Počiatky činnosti trnavskej pobočky sa tak niesli veľmi aktívne. Viacerí členovia výboru pripravovali vhodné prednášky a informácie. Každý rok sa konalo približne 5-8 prednášok z numizmatiky, histórie alebo archeológie. Prednášky boli aj s premietaním diapozitívov. 

Prednášky boli zamerané na ruské a sovietske mincovníctvo ako i rôzne zberateľské problémy, ciele a poslanie SNS ako je správna orientácia pre čestné a socialisticky zamerané zberateľstvo.

V rámci osvetovej činnosti viacerí naši členovia uverejnili v trnavských časopisoch a okresných novinách vhodné články propagujúce numizmatiku a zbieranie mincí u širšej verejnosti. V podniku Trnavské automobilové závody v investičnom oddelení bola trvalá výstavka medailí.

Predseda pobočky: Anton Kollár

 

1980-1981

Pravidelne 1x mesačne na výmenných schôdzach kultúrny referent prípadne ďalší členovia pripravia a prednesú prednášku s numizmatickou tematikou. Pritom sa zameriavajú na rôzne numizmatické udalosti Trnavy a jej okolia, prípadne témy sú robené podľa rôznych aktuálnych udalostí z kultúrneho alebo politického života.

Pre zvýšenie úrovne vedomostí členov našej pobočky je zriadená knižnica pobočky, do ktorej výbor pobočky neustále (podľa možnosti) doplňuje odbornú literatúru. Okrem individuálneho štúdia sú to možnosti konzultácií s odbornými pracovníkmi. Knižnica je otvorená pre členov prípadne ich hostí 1x mesačne každú prvú stredu v mesiaci.

Výmenné stretnutia za účelom výmeny numizmatického materiálu sa konali každý druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci o 16:30 v OU pri TAZ Trnava.

Pobočka mala ku dňu 31.12.1980 už 115 členov a 3 organizácie. Pre porovnanie všetci členovia SNS mali k 1.5.1980 registrovaných 32 inštitúcií a 2 243 členov.       

V roku 1981 sa konala už 5. aukcia pobočky. Celkový obrat z aukcie bol 153 289 Kčs. Príjem pre pobočku  bol   22 992 Kčs (15% z obratu). Odvod pre ÚV SNS  2 308Kčs (10% z príjmu pobočky). Pre zaujímavosť bolo predaných niekoľko zahraničných platných mincí v celkovej sume 8 649 Kčs, čo muselo byť evidované samostatne na základe devízového poverenia č.538/1980 od Štátnej banky československej. V ňom sa povolilo Slovenskej numizmatickej spoločnosti prijímať a dražiť v členských aukciách platné zahraničné mince a zlaté mince. Na túto aukciu bolo vytlačených 1 865 ks katalógov, z čoho bolo 1 489 zaplatených záujemcami.

1984

Stav členskej základne:

K 31.12.1984 je 167 jednotlivcov, 4 kolektívy a 3 kandidáti. Uvedené počty sú rozdelené nasledovne:

Trnava:          76 jednotlivcov

                         3 kolektívy

                         2 kandidáti

Piešťany:       39 jednotlivcov

Šaľa:              15 jednotlivcov

Sereď:            15 jednotlivcov

Hlohovec:       22 jednotlivcov

                          1 kolektív

                          1 kandidát

V roku 1984 sa uskutočnila 8. aukcia pobočky, ktorá bola poriadaná v dňoch 1.- 2.9.1984 v priestoroch DM TAZ Trnava. Pre účastníkov z celej republiky bolo zabezpečované aj ubytovanie bolo objednaných 50 nocľahov v Domove mládeže.

1985

Činnosť pobočky je mnohostranná. Hlavnou náplňou podľa stanov SNS je zber a záchrana numizmatického materiálu. Každý člen pobočky má vlastniť svoju numizmatickú zbierku.

Pobočka spolupracuje s krúžkom Slovenskej historickej spoločnosti, s múzeami pri záchrane numizmatického materiálu. Múzeá sú zase odbornými poradnými centrami pre členov pobočky. Zberatelia sa schádzajú raz mesačne na výmenu materiálu i skúseností, na odbornú prednášku z numizmatiky, prípadne z histórie a iných oborov. Zberateľ má spoznávať mince a iný numizmatický materiál, dokázať ho určiť nielen cenove, správne ukladať, ošetrovať ale podať o ňom informácie aj verejnosti. Pre výmenu numizmatického materiálu poriada pobočka každoročne aukciu. Bohatá je činnosť aj na úseku kultúrno-spoločenskom. Ročne sa uskutočňuje aspoň 5 odborných prednášok, k dispozícii je knižnica pobočky, vydáva sa aukčný katalóg a informačný materiál. Organizuje sa účasť i spolupráca členov pri výstavách, exkurzie, zájazdy po pamiatkach. Popri numizmatike sa pobočka podieľa na utváraní kultúrnych hodnôt: vydala pamätné medaily k 350.výročiu trnavskej univerzity, k 200.výročiu narodenia básnika Jána Hollého, pomáha iným organizáciám a podnikom pri vydávaní medailí. Verejnosť je informovaná o činnosti pobočky odbornými i populárnymi článkami v regionálnych časopisoch a novinách. Pobočka spolupracuje s trnavskými podnikmi, schádza sa nateraz v Domove mládeže pri TAZ n.p. Trnava alebo v múzeu. Činnosť pobočky sa prejavuje nielen vo vnútri ale aj navonok, v širokej verejnosti.

V roku 1985 sa uskutočnila 9.aukcia pobočky na ktorú sa plánovalo vydať 1800ks katalógov a nakoniec ich bolo neuveriteľných 2100ks. Aukcia sa konala v dňoch 31.8.1985 a 1.9.1985.

1986-1987

Prednáškové, konzultačné a výmenné schôdze bývali každý druhý štvrtok v mesiaci od 16:30 v priestoroch internátu TAZ. Konzultačné a výmenné schôdze bývali každú 1.nedeľu v mesiaci od 10:00-12:00 v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave. Výbor pobočky sa schádzal každú druhú stredu v mesiaci v priestoroch internátu TAZ. Pobočka sa v týchto rokoch zúčastnila výstavy „350 rokov od založenia univerzity v Trnave“, prehliadky v Múzeu knižnej kultúry v Trnave a dňa otvorených dverí v múzeách.

1988

V roku 1988 si členovia SNS pobočky Trnava pripomenuli desať rokov svojej činnosti, ktorá sa za krátke obdobie dostala i do povedomia širšej verejnosti. Počtom neveľká organizácia, (má len vyše 160 členov) vyvíja mnohostrannú aktívnu verejnoprospešnú činnosť. Neuzatvára sa do úzkej sféry vlastného zberateľstva, angažuje sa v kultúrno-osvetovej práci. Poriada odborné prednášky, výstavy a výstavky, populárne i odborné články v tlači apod. Nemenej významná je i propagácia záchrany kultúrnych pamiatok, mincí a medailí či samostatná vydavateľská činnosť na úseku medailí k pamätným výročiam, z kultúry, osobností regiónu. Uviesť možno medailu k 200.výročiu narodenia básnika Jána Hollého roku 1985, na 350.výročia založenia trnavskej univerzity tiež r.1985, posledné dve medaily k 750.výročiu mesta Trnavy a na obzore je medaila trnavského rodáka, vedca zo 16.storočia Jána Sambucusa. Vedenie pobočky sa zamýšľalo ako a čo urobiť, aby výročie zostalo členom natrvalo hmatateľne pred očami. Nakoniec rozhodlo pre trvalú pamiatku – vydať pamätnú medailu. Vybralo vlastne medailu k 350.výročiu univerzity vyrazenú do netradičného kovu, medi. Obraz i popis je verejnosti známy z prvého vydania od majstra Williama Schiffera. Teraz je z nej členská medaila, lebo má na hrane vyhotovený nápis „SNS pobočka Trnava“ a členské evidenčné číslo každého člena ako ho má uvedené v členskom preukaze. Takto bude každému členovi natrvalo pripomínať túto udalosť, 10.výročie pobočky a nabádať k ďalšej zberateľskej i verejnoprospešnej činnosti.

Do roku 1989 pobočka usporiadala 13. úspešných aukcií. Všetky činnosti s tým spojené robili členovia s veľkým nadšením ako osvetovú činnosť pre trnavský región. Bola tu podpora podnikov mesta a okresu formou zverejnenia reklám v našom aukčnom katalógu ako i uvoľňovanie priestorov na schôdzovanie bezplatne, najmä v Domove mládeže TAZ na Zelenečskej ceste. Naše aukcie navštevovali mnohí numizmatici zo Slovenska ale i z terajšej Českej republiky.

Tvrdá skutočnosť po roku 1989 nás prinútila vzdať sa poriadania aukcií pre nedostatok výberového numizmatického materiálu, ako i pre vysoké prevádzkové náklady.

Ďalšia úspešná činnosť pozostávala z vydávania medailí. Iniciátorom tejto aktivity bol najmä PhDr. Jozef Hlinka CSc., predseda ÚV SNS a pán Pavel Janiš, tajomník ÚV SNS Bratislava. Trnavskí numizmatici vyvinuli veľké úsilie a výsledkom ich nadšenia a práce bolo vydávanie historických medailí. Autori trnavských medailí boli významní výtvarníci: William Schiffer, Ladislav Snopek, Anton Gábrik. Veľmi dobre sme spolupracovali so zamestnancami mincovne v Kremnici a s Ing. Homolom sme oživili po 40-ročnej prestávke nápisy na obvode medailí. Vysokú ideovú úroveň našich medailí sme zaisťovali v spolupráci v členmi Slovenskej historickej spoločnosti. Medaily boli razené z rôznych materiálov ako je meď, striebro, postriebrený tombak a bronz a v rôznych rozmeroch.

Logo pobočky

 

1991

Listom z 30.mája 1991 pobočka poslala list Svetovému Kongresu Slovákov kde predstavila svoje poslanie, činnosť, vydané medaily a plán na najbližšie obdobie.

Pobočka vyvíja mnohostrannú verejnoprospešnú činnosť, angažuje sa v kultúrno-osvetovej práci. Hlavným poslaním je propagácia ochrany kultúrnych pamiatok nášho regiónu: zbieranie, ošetrovanie, evidencia mincí a medailí a rôzneho iného numizmatického materiálu, kultúrno-výchovná činnosť našej základne, prednášky, besedy, aukcie, samostatná vydavateľská činnosť v oblasti medailí k pamätným výročiam, k výročiam významných osobností, kultúre a to nielen z oblasti nášho regiónu ale celého Slovenska.

Spolu s listom boli odoslané aj propagačné materiály. V liste je popísaný záujem o udržiavanie permanentného priateľského styku. Bola vyslovená ponuka na spropagovanie ich činnosti u nás v regióne a na nadviazanie ďalšej spolupráce.

1994

Za rok 1993 mala pobočka vyrovnané členské za 136 členov.

Pobočka Trnava sa schádzala 1x za mesiac v Internáte TAZ, ktorý je sprivatizovaný a vznikli tak problémy s priestormi. Na schôdzach si členovia preberajú pamätné mince, sú im k dispozícii katalógy z ČNS a SNS ako aj knižnica a tiež sú členom poskytované aktuálne informácie. Výbor robil všetko čo je v jeho možnostiach aby sme súčasné obdobie prežili a vzniknuté problémy vyriešili.

1997

Celkový stav členskej základne k 31.12.1997 bol 119 členov.

2000-2018

Po mnohých rokoch vystriedal Antona Kollára na poste predsedu pobočky Ivan Briedik.

Členovia pobočky sa schádzajú každý druhý štvrtok v mesiaci v priestoroch KJS od 16:00. Na stretnutiach si vymieňajú cenné informácie, ponúkajú numizmatický materiál a pobočka zabezpečuje servis okolo pamätných mincí a sád čo znamená že vyberá zálohy a následne distribuuje materiál medzi členov.

V poslednom období sa podarilo nadviazať spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom ohľadom razenia medailí. Naša pobočka dostala súhlas na použitie razidiel medailí vydávaných Trnavským samosprávnym krajom. Vznikli tak medaily, ktoré majú na hrane vždy špecifický názov podľa významnej udalosti + TTSK + SNS PRI SAV – POBOČKA TRNAVA

Trnavské medaily od roku 2013

 

Ing.Ivan Briedik, e-mail: ivan.briedik@ns-slovakia.sk
Predseda pobočky Trnava