Poslanie spoločnosti

Občianske združenie Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV združuje na dobrovoľnom základe amatérskych a profesionálnych záujemcov o dejiny peňazí a meny a o príbuzné disciplíny (medailistiku, faleristiku, heraldiku, sfragistiku, diplomatiku), ako aj o výtvarné umenie a históriu vôbec.

Cieľom spoločnosti je záchrana pamiatok, podpora bádania a získavanie a šírenie poznatkov v uvedených disciplínach a ich interpretácia v širších historických a spoločenských súvislostiach.

Za týmto účelom spoločnosť vydáva publikácie, organizuje domáce a medzinárodné odborné podujatia, poskytuje poradenstvo, buduje vlastnú knižnicu a zbierky, podporuje bádateľskú a publikačnú činnosť svojich členov a spolupracuje s domácimi a zahraničnými vedeckými inštitúciami, múzeami a ďalšími podobne zameranými vedeckými a záujmovými spoločnosťami.

Spoločnosť sa nehlási k žiadnemu politickému alebo náboženskému smeru, no hodnotovo je pevne ukotvená na univerzálnych myšlienkach humanismu a harmonického vzťahu človeka k životnému prostrediu.