História

Slovenská numizmatická spoločnosť – pobočka Prievidza


——————————————————————————–
Správa o činnosti pobočky od jej založenia
——————————————————————————–


Pôvodne, podľa starého územného usporiadania, členovia SNS bývajúci v okrese Prievidza patrili organizačne do pobočky v Nitre. Neskoršie, podľa nových krajských celkov, boli preradení do pobočky v Považskej Bystrici.
Nakoľko v obidvoch prípadoch pomerne veľké vzdialenosti od pobočiek, najmä zlé dopravné spojenia, nedostatočné možnosti informovanosti, odborného rastu členov prípadne nových členov vyústili nakoniec k založeniu numizmatického krúžku v Prievidzi pri pobočke SNS v Banskej Bystrici.
Zakladajúca schôdza sa uskutočnila dňa 16.októbra 1978 v Dome kultúry ROH v Prievidzi. Zúčastnilo sa jej 8 členov SNS, tajomník výboru pobočky SNS v Považskej Bystrici p. Štefan Meluš a 13 hostí, všetko záujemcovia o členstvo v SNS. Na tejto ustanovujúcej schôdzi bol zvolený 4-členný výbor krúžku na čele s predsedom JUDr. Ladislavom Rehákom. Diskusia na tejto schôdzi bola bohatá. Už vtedy si prievidzkí numizmatici stanovili cieľ a to dobrou prácou vytvoriť podmienky pre založenie pobočky. Okrem toho to bola úloha využitia členských schôdzí na zvyšovanie odborných znalostí najmä u nových členov pravidelnou prednáškovou činnosťou, zaobstarávaním odbornej literatúry a získavaním nových členov. Treba spomenúť, že to bolo spolu 12 členov SNS, ktorí v roku 1978 začali tieto predsavzatia realizovať.
Z pôvodných 12 členov sa počet zvýšil o ďalších 9 členov a v priebehu roku 1979 si podalo prihlášky ďalších 19 numizmatikov. Členské schôdze sa konali podľa plánu práce a zúčastňovalo sa ich priemerne 20 členov. Spolupráca krúžku s výborom pobočky SNS v Považskej Bystrici bola zväčša len písomná, členovia výborov sa nestarali o to pre nevyhovujúce vlakové alebo autobusové spojenia.
V roku 1981 dosiahol počet členov krúžku spolu 45 členov a boli zaslané prihlášky 4 kandidátov na členstvo prostredníctvom pobočky v Považskej Bystrici na ÚV SNS v Bratislave s doporučením ich prijatia.
Keď hodnotíme túto prvú etapu pred vznikom pobočky, treba zvlášť kladne hodnotiť prednáškovú činnosť, výchovu nových členov, popularizovanie numizmatiky v okrese a vzájomnú spoluprácu členstva. Bola to výstava mincí, papierových platidiel a medailí vo vlastivednom múzeu v Bojniciach – v zámku.
S ohľadom na rast členstva a problémy pri širšom rozvoji krúžku sa podarilo v roku 1981 organizačne doriešiť schválenú žiadosť krúžku a to v ÚV SNS o ustanovenie, že sa súhlasí s tým, aby od 1. januára 1982 bol krúžok organizačne pretvorený na pobočku.
Dňa 24. januára 1982 bol zvolený prípravný výbor, ktorý zabezpečil organizačne ustanovujúcu schôdza pobočky, ktorá sa uskutočnila dňa 27. marca 1982 za účasti predsedu ÚV SNS Dr. Jozefa Hlinku CSc., predsedu pobočky v Považskej Bystrici p. Šica a zástupcov okresných orgánov. Na ustanovujúcej schôdzi bol zvolený 7 členný výbor a 3 členná revízna komisia. Predsedom bol zvolený Ing. Štefan Kučár.
Práca pobočky sa konala podľa stanoveného plánu práce. Podstatnou časťou plánu práce bolo zoznamovanie sa so stanovami SNS z toho dôvodu, že pobočka mala vysoký podiel nových členov. Okrem toho v pláne prednášok sa členstvo oboznámilo s numizmatickými nálezmi z oblasti Hornej Nitry, zaujímavosťami nášho mincovníctva, slovenskými mincovňami a taktiež toliarovým obdobím na Slovensku, v Čechách a v okolitých štátoch.
Členstvo hodnotilo prednášky veľmi kladne i keď prednášatelia neboli profesionáli. Ročne odznelo 5 – 6 prednášok, okrem potrených informácií a správ ako i organizačných otázok.
Od svojho založenia, od roku 1982, usporiadala pobočka šesť výmenných schôdzok numizmatikov spojených s aukciami. Napriek počiatočným ťažkostiam, súvisiacimi s nedostatkom numizmatického materiálu i skúseností bol priebeh aukcií bez väčších závad a uvádzacie prednášky boli zaujímavé a vecne poučné.
Nedostatok literatúry riešila pobočka tým, že začala budovať vlastnú numizmatickú knižnicu. Pre jej budovanie sa žiada zaobstarať najmä literatúru o gréckom a rímskom mincovníctve.
V posledných rokoch pobočka nákupom a tiež i darmi zhromažďuje drobnú plastiku (medaile a plakety), ktorá je motivovaná rozvojom priemyslu a hospodárstva Hornej Nitry.
Účasť členov na schôdzach je podmienená pracovnými podmienkami, pretože v okrese je viacero podnikov s nepretržitými prevádzkami (bane, ENO, Chémia). Napriek tomu je účasť pomerne dobrá a činnosť pobočky je i cez letné prázdniny.
K 1. januáru 1999 mala pobočka 31 členov. V roku 1999 sa konali i nové voľby výboru pobočky Prievidza, kde na funciu predsedu abdikoval pán Ing. Štefan Kučár, ktorý túto funkciu vykonával plných 16 rokov, t.j. 1982 – 1999. Po výročnej členskej schôdzi dňa 4. februára 1999 bol do funcie predsedu zvolený p. František Hrdý.
Činnosť pobočky sa začala orientovať z aukcií na zberateľské burzy spoločne s DK mesta Handlová. Burzy sa osvedčili a sú poriadané až doteraz. Do budúcna sa chystáme zberateľské burzy organizovať samostatne, čo už chystáme v roku 2005. Schôdzková činnosť pobočky sa koná pravidelne, t.j. každú prvú stredu v mesiaci. Oboznamovanie členov s činnosťou ÚV SNS sa koná pravidelne, t.j. po každom zasadnutí.
Dňa 16. októbra 1999 sme mali hodnotný zájazd do Kremnice spojený s pútavou prednáškou p. Ing. Gejzu Chlapoviča. Zájazd bol vysoko hodnotený členmi pobočky. V roku 2000 sme sa zúčastnili spoločne na aukcii vo Svite. Pobočka v roku 2000 dostala cenu „Kultúra 2000“ od HNM v Prievidzi. V roku 2000 sa tiež p. František Hrdý zúčastnil osláv 30. výročia založenia SNS.
V roku 2001 sa nám po dlhých prípravách podarilo zorganizovať a vydať spoločne s obecným úradom Nedožery – Brezany medailu V. B. Nedožerského, ktorá je doposiaľ prvou medailou pobočky Prievidza. Krstnou mamou sa stala riaditeľka HNM v Prievidzi pani PhDr. Iveta Geczyová. V roku 2001 sme takisto zorganizovali zájazd do mincovne v Kremnici s prednáškou p. Ing. Gejzu Chlapoviča o jeho vydanej knihe Kremnická Mincovňa.
V rokoch 2002 – 2004 sa činnosť opätovne sústredila sa schôdzkovú činnosť, prednášky, poriadanie zberateľských búrz a začalo sa i so spoločnými výletmi na zrúcaniny hradu „Vyšehrad“ Sivý kameň s kladným hodnotením našich členov a rodinných príslušníkov.
Do budúcna chce pobočka naďalej pokračovať vo svojej činnosti ako doposiaľ s malými obmenami. Členská základňa sa sústavne počtom mení. V roku 2000 – 27 členov, v roku 2001 – 28 členov, v roku 2002 a 2003 – 27 členov, v roku 2004 – 25 členov.
Významní členovia pobočky Ing. Štefan Kučár, JUDr. Ladislav Rehák, František Hrdý, Ing. Ján Koštál, Ing. Čík, Ladislav Klembara, Ing. Ivan Filadéfy.

V Prievidzi, dňa 15. januára 2005

                                                        František Hrdý
.                                             predseda pobočky