Bibliografia

Výberová bibliografia k dejinám peňazí v strednej Európe

 

 

A-F

AMBRUS, B., 1979: A Magyarországi Tanácsköztársasági pénzrendszere. Budapest, Akadémiai Kiadó.

AMBRUS, B. 1977: Magyarország papirszükségpénzei 1723- tól 1914-ig. Budapest: Magyar, Éremgyüjtők Egyesülete.

ANONYN, 2008: Cenová stabilita: prečo je dôležitá aj pre teba. Európska centrálna banka, Frankfurt nad Mohanom.

AULINGER, B. 2000: Vom Gulden zum Euro. Geschichte der österreichischen Banknoten.Wien – Köln – Weimar: Böhlau.

AVENARIUS, A. 1989: Byzantská minca v nomádskom prostredí na strednom Dunaji. Slovenská numizmatika, 10:. 43 – 52.

BACSKAI, T. (ed.), 1993: A Magyar Nemzeti Bank története I. Az Osztrák Nemzeti Banktól a Magyar Nemzeti Bankig 1816 – 1924. Közgazdasági és jogi könyvkiadó. Budapest.

BAJER, J. 1999: Papírová platidla Československa 1919 – 1993, České republiky, Slovenské republiky 1993 – 1999, Elektris Jindřich Holna, Praha.

BARAC, B. 2003: Papirni novac bivše Jugoslavije i zemlja na području bivše Jugoslavije 1767 – 2002. Obol – naklada d. o. o., Zagreb.

BÁTORA, J. 2006: Štúdie ku komunikácii medzi strednou a východnou Európou v dobe bronzovej. Petrus, Bratislava.

BIALEKOVÁ, D., 1981: Dávne slovanské kováčstvo. Tatran, Bratislava.

BIALEKOVÁ, D. – TIRPÁKOVÁ, A., 1983: Preukázateľnosť používania rímskych mier pri zhotovovaní slovanskej keramiky. Slovenská archeológia, (31): 121 – 147.

BIALEKOVÁ, D. – TIRPÁKOVÁ, A., 1989: K otázke funkčnosti sekerovitých hrivien z Pobedima z hľadiska metrologických hodnôt. Slovenská numizmatika, 10:. 89 – 96.

BOKAREV, J. L. – BOCHANOV, A. N. – KATYCHOVA, L. A. – PETROV, J. A. – STEPANOV, V. L. 1994: Russkij rubl. Dva veka istorii XIX-XX vv. Moskva, Progress – Akademija.

BORISOV, S. M. – VORONIN, A. G. – RYBALKO, G. P., 1981: Valjuty stran mira, Spravočnik, Moskva, Finansy i statistika.

BOSKOVIČOVÁ, R. – SCHLOSSER, G., 2008: Euro – spoločná európska mena. Biatec, 16 (4):. 2 – 14.

BOSKOVIČOVÁ, R. 2000: Falšovanie slovenských bankovkových kolkov v r. 1993: jeho charakter a rozsah. Numizmatika 17, Supplementum:. 69 – 76.

BOTOS, J., 1999: A Magyar Nemzeti Bank története II. Az önálló jegybank, 1924 – 1948.: Prescon kiadó, Budapest.

BOTOS, J., 2006: A korona, pengő és forint infl ációja (1900 – 2006). Szaktudás kiadó ház. Budapest.

BOVAN, M., 1990: Kremnické denáre Mateja Korvína s Madonou z nálezu Hrkovce. Stredné Slovensko, 9: 373 – 391.

BOVAN, M., 1996: Kremnické denáre Ľudovíta II. (moneta antiqua) z nálezu v Hrkovciach. Slovenská numizmatika, 14: 149 – 164.

BOVAN, M., 2002: Ján a Juraj Thurzovci ako nájomcovia kremnickej banskej a mincovej

komory. Slovenská numizmatika, (16): 87 – 112.

BRIDGE, A., 2000: Křížové výpravy. Akademia, Praha.

BRÝDL, J., 1988: Státní tiskárna cenin. STC, Praha.

BŘEZINOVÁ, G., 2007: Münzprägungbeweis in der latenezeitlichen Siedlung Nitra -Šindolka? Slovenská numizmatika, (18): 31 – 40.

BUBENÍK, J., 1972: K problematice železné misky tzv. slezského typu. Archeologické rozhledy, 24 (5): 542 – 567.

BUDAJ, M., 2005: Nové vyhodnotenia nálezov pražských grošov na Slovensku. s. 137 – 148. In: E. Šimek (Ed.) Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993 – 2003), Pardubice – Praha.

BUDAJ, M., 2007: Košický zlatý poklad. Slovart,, Bratislava.

BUDAJ, M., 2008: Hromadné nálezy mincí a povstanie Františka Rákocziho II. na Slovensku v rokoch 1703 – 1711. Zborník Slovenského národného múzea, História, (46)“ 63 – 79.

BUDAJ, M., 2010: Bethlenovo povstanie v rokoch 1619-1626. Mince & Bankovky, (4): 14 – 18.

BUDAJ, M. – HUNKA, J.,  2007: Zabudnutý poklad. Nález mincí v Šuriciach. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Lučenec.

BUDAJ, M. – NAGY, P., 2005: Poklad mincí zo 17. storočia a výskum karnera vo Svätom Juri. Zborník Slovenského národného múzea, Archeológia (15): 155 – 207.

BUJNA, J., 1994: Mladšia doba železná – laténska na Slovensku (Prehľad stavu bádania za

posledné dve desaťročia). Studia historica Nitriensia, (2): 7 – 39.

BUŠŠA, V., 2005: Slovenské bankovky a mince v rokoch 1993 – 2005. Numizmatika, (20): 18 – 25.

BUŠŠA, V., 1998: Príprava slovenskej meny v rokoch 1992 a 1993. s. 11 – 19. In: 670 rokov Kremnickej mincovne. Zborník prednášok zo seminára v Mincovni Kremnica, štátny podnik, Kremnica.

CAMBEL, S., 2003: Slovenská národná banka v službách SNP. s. 351 – 363. In: Ľudia, peniaze a banky, Zborník z konferencie, Národná banka Slovenska, Bratislava.

ČAPLOVIČ, P., 1960: Púchovské sídlisko Trniny nad Veľkým Bystercom. Slovenská archeológia, roč. 8,. s. 183 – 216.

ČILINSKÁ, Z., 1981: Kov v ranoslovanskom umení. Tatran, Bratislava.

ČILINSKÁ, Z., 1984: Depoty železných predmetov z konca 8. stor. na Slovensku. s. 163 – 171. In: Zborník prác k životnému jubileu Ľudmile Kraskovskej. Slovenské národné múzeum, Bratislava.

ČILINSKÁ, Z., 1992: Slovania a Avarský kaganát. Výpoveď staroslovanského pohrebiska v Želovciach. Bradlo, Bratislava.

ČIŽMÁŘ, M. – KOLNÍKOVÁ, E., 2006: Němčice – obchodní a industriální centrum doby laténské na Moravě. Archeologické rozhledy, (58): 267 – 283.

DANĚK, J. – MORAVEC, J., 2004: Několik poznatků k československým státovkám tzv. londýnské emise. In: Merkur revue, , č. 5, s. 17 – 19.

Desať rokov Národnej banky Slovenska 1993 – 2003.: Národná banka Slovenska, Bratislava.

DOBIÁŠ, J., 1929: Příspěvky k numismatice římske doby císařské, Medaillon Faustiny mladší. Numismatický časopis československý, (5): 14 – 19.

DUBININ, S. (Ed.): 1998: Vsjo o dengach Rossii. Konkord-Press, Moskva.

EBERHARDT, P. 2004: Polska i jej granice z historii polskiej geografiji politycznej. Wydawnictwo Uniwersitetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

EISNER, J., 1925: Mince typu Biatec nalezené v Bratislavě r. 1923. Numismatický časopis československý, (1): 87 – 120.

ENGLIŠ, K., 1928: Státní finanční hospodářství. s. 5 – 125. In: Deset let Československé republiky, svazek druhý. Praha.

EUROPEAN CENTRAL BANK, 2003: Euro Banknote Design Exhibition. European Central Bank, Frankfurt am Main.

EUROPEAN CENTRAL BANK, 2007:How the Euro Became Our Money. A Short History of Euro Banknotes and Coins, Frankfurt am Main.

EYBL, E. 2005: Von der Eule zum Euro. Nicht nur österreichische Geldgeschichte. Hermagoras/ Mohorjeva založba Klagenfurt/Celovec – Laibach/Ljubljana – Wien/Dunaj.

FALTUS, J. 1994: Dejiny peňazí. Edičné stredisko Ekonomickej univerzity, Bratislava.

FARKAŠ, Z., 1984: Koleso a záprah v praveku Slovenska. Tatran, Bratislava.

FARKAŠ, Z. 1990: Ich ohniská kryje zem. Obzor, Bratislava.

FEČO,P.-GOGA,M.-MAČIŠÁK,P.-TEICHMAN,R. 2019: Prehľad plakiet, medailí a žetónov Slovenskej numizmatickej spoločnosti, Argentea, Košice

FEDORIN, A. I., 2004: Monety strany Sovetov 1921 – 1991. Katalog. Krasnye vorota, Moskva.

FEIERABEND, L. K., 1994 a 1996: Politické vzpomínky, Diel II. a III. Atlantis, Brno.

FIALA, A., 1989: Byzantské mince na Slovensku (6. – 12. storočie). Slovenská numizmatika, 10: 57 – 64.

FIALA, A.,1998: Východorímske a byzantské mince na území Slovenska. Pamiatky a múzeá, (2): 14 – 15.

FIALA, A., 2013: Neznáme razidlo trojgroša poľského kráľa Žigmunda Báthoryho (?) v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. s. 61. In: Šustek Z. (Ed.): Zborník súhrnov referátov z medzinárodného numizmatického sympózia Peniaze, hospodárstvo a spoločnosť. Košice 16. – 19. 5. 2013. Košice.

FIALA, A., 2014: Grémium (cech ?) maliarov (natieračov), pozlacovačov a lakovníkov v evidencii znakov v Prešporku v rokoch 1812 – 1848. s. 91 – 96. In: Remeslo má zlaté dno, Slovenský národný archív, Bratislava.

FIALA, A., 2014: Známky a medaily spoločnosti Stollwerck v Prešporku koncom 19. a začiatkom 20. storočia. s. 318 – 323. In: Remeslo má zlaté dno, Slovenský národný archív Bratislava.

FIALA, A., 2015: Pracovné známky Dunajskej paroplaveckej spoločnosti v Bratislave (1831 – 1918) v numizmatickom kabinete Múzea mesta Bratislavy. Slovenská numizmatika, 20: 151 – 164.

FIALA, A., 2015: Nálezy mincí z hradu Devín vo svetle archeologických výskumov. s. 63 – 80: In: Harmadyová K. (ed.): Hrad Devín 1913 – 2013. Bratislava.

FIALA, A., 2016: Numizmatické bádanie v Múzeu mesta Bratislavy v zrkadle času. In:

Numizmatika, 26: 5 – 11.

FIALA, A., 2016: K hromadným nálezom keltských mincí v Múzeu mesta Bratislavy – Sugli ingenti ritrovamenti di monete celtiche, presenti nel Museo della cittá di Bratislava. s. 140 – 147. In: Celti di Bratislava (Kelti z Bratislavy), FO ART s. r o., Bratislava.

FILIP, J., 1956: Keltové ve střední Evropě. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.

FILIP, J., 1959: Keltská civilisace a její dědictví. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.

FOGARASSY, L., 1995: Ligetfalu és a pozsonyi hídfő története. Madách-Possonium, Bratislava

FOUSEK F. – PENÍŽEK, J. – PIMPER, A. (Eds.). 1927: Rašínův památník. Nakladatelství Pražské akciové tiskárny, Praha.

FRÖHLICH, J., 2012: Keltské mince z oppida Pohanská v Plaveckom Podhradí v systéme peňažnej dohody stredoeurópskych Keltov v najmladšej dobe laténskej.,Numismatický sborník, 26 (1) 59 – 80.

FRÖHLICH, J., 2013: Nález keltských mincí z Horných Orešian – Majdánu na Slovensku. Zlato a pôvod keltských mincí typu Athéna Alkidemos. Numismatický sborník, 27 (1): 9 – 32.

FURMAN, M. – BUDAJ, M. – HUNKA, J. 2013: Rákociho poltúry z Burian – Kostolného Seku. Najväčší poklad kuruckých poltúr zo Slovenska. Pamiatkový úrad SR, Bratislava.

FURMÁNEK, V. – VELIAČIK, L. – VLADÁR, J. 1991: Slovensko v dobe bronzovej. Veda, Bratislava.

FURMÁNEK, V., 2004: Zlatý vek v Karpatoch. Keramika a kov doby bronzovej na Slovensku(2300 – 800 pred n. l.). Archeologický ústav SAV, Nitra.

FUSEK, G. – ZÁBOJNÍK, J. 2005: Ausklang der Spätantike und Anfang des Frühmittelalters in der nördlichen Peripherie Karpatenbeckens. s. 541 – 566. In: Archeologia o początkach Słowian. Kraków: Instytut archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

FUSEK, G. 1994: Slovensko vo včasnoslovanskom období. Archeologický ústav SAV, Nitra.

 

G-J

GARAMI, E. 2007: Pénztörténet.: TAS-11 Kft. Budapest.

GEDAI, I. 1969: Fremde Münzen im Karpatenbecken aus dem 11. – 13. Jahrhundert. Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 21: 105 – 148.

GÖBL, R. 1994: Die Hexadrachmenprägung der Gross-Boier. Verlag Fassbaender, Wien.

GOODACRE, H. 1971: A Handbook of the Coinage of the Byzantine Empire. London.

GRAPANZANO, G. 1995: Soldi d´Italia. Un secolo di cartamoneta.: Fondazione Casa di Risparmio di Parma, Parma.

HAIMANN, P. 2006: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku (1505 – 2005). Libri. Praha.

HANISCH, E. 2005: Das lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. In: Wolfram H. (Ed.): Österreichische Geschichte 1890 – 1990. Carl Ueberreuter, Wien.

HÁSKOVÁ, J. – KOŠTEL, M. – NOVOTNÝ, J. – PEKÁREK, J. – SURGA, L. 1993: Československé bankovky, státovky a mince 1919 – 1992.: Česká národní banka – Lunarion, Praha.

HÁSKOVÁ, J. – KUČEROVSKÁ T. – MORAVEC, J. – SEJBAL, J. – SURGA, L. – VOBODOVÁ, D. – ŠIMEK, E. 1996: Peníze v českých zemích do roku 1919.: ČNB – Nuga, Praha, 160 s.

HAUSDORF, L. – KOUNOVSKÝ, L. 1986: Cizí mince platné na území Československa v létech 1918 – 1945. Česká numismatická společnost, Praha.

HESSLER, G. 1993: The Engraver´s Line. An encyclopedia of Paper Money & Postage Stamp Art. BNR Press, Ohio.

HESSLER, G. 2005: The International Engraver´s Line. Paper Money and Postage Stamps enngraver and their work from the 1700-s to the Euro, vlastný náklad, Cincinnati.

HLAVATÝ, E. 2003: Štátna banka československá 1950 – 1990. s. 373 – 383In: Ľudia, peniaze a banky, Národná banka Slovenska, Bratislava.

HLINKA, B. 1981: Nenávistní penězokazci. Panorama. Praha.

HLINKA, B. 1987: Atentáty na peníze. Svoboda, Praha.

HLINKA, J. 1982: Bratislavská mincovňa. Obzor, Bratislava.

HLINKA, J. 1980: Ojedinelý nález keltskej striebornej mince vo Veľkom Slavkove, okres Poprad. Slovenská numizmatika, 6: 257 – 259.

HLINKA, J. – KAZIMÍR, Š. – KOLNÍKOVÁ, E. 1976: Peniaze v našich dejinách. Obor, Bratislava.

HLINKA, J. – KOLNÍKOVÁ, E. – KRASKOVSKÁ, Ľ. – NOVÁK, J. 1978: Nálezy mincí na Slovensku III. Veda, Bratislava.

HOLČÍK, Š. 1984: Pektorálne kríže východného pôvodu. s. 257 – 283. In: Zborník prác Ľudmile Kraskovskej (k životnému jubileu). Slovenské národné múzeum, Bratislava.

HOLEC, R. 2000: Slovensko XX. storočia: Ľudia a udalosti – Zrod novej meny. Kolkovacie týždne. Pravda, č. 23, 29. 1. 2000, s. 2.

HÓMAN, B. 1916: Magyar pénztörténet 1000 – 1325. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

HÓMAN, B. 1921: A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában. Budavári Tudományos Tarsaság, Budapest.

HORÁK. J. 1965: Kremnická mincovňa. Stredoslovenské vydavateľstvo, Banská Bystrica.

HORENITZKY, J. – HUNKA, J. – PANIS, B. 2002: Vzácny poklad mincí z prelomu 13. a 14. storočia z Bratislavy. Slovenská numizmatika, 16: 71 – 86.

HORVÁTH, Š. – VALACH, J. 1978: Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918. Alfa, Bratislava.

HORVÁTH, Š. – VALACH, J. 1978: Peňažníctvo na Slovensku 1918 – 1945. Alfa, Bratislava.

HORVÁTH, Š. – VALACH, J. 1984: Peňažníctvo na Slovensku 1945 – 1950. Alfa, Bratislava.

HORVÁTH, T. A. – HUSZÁR, L. 1955 – 1956: Kamaragrófok a középkorban. Numizmatikai Közlöny, 54 – 55: 21 – 33.

HROMADA, J. 2000: Moravany nad Váhom. Táboriská lovcov mamutov na Považí. Archeologický ústav SAV, Bratislava.

HUNKA, J. 1992: Novoveké hromadné nálezy mincí na Slovensku. Slovenská numizmatika, 12: 67 – 89.

HUNKA, J. 1992: Interetnické kontakty a obchodné styky Slovenska počas stredoveku so zahraničím. Archaeologia historica, 18: 87 – 92.

HUNKA, J. 1994: Medené mince Bela III. (1172 – 1196) – dôsledok menovej reformy v Uhorsku? Historický časopis, 42 (4): 609 – 624.

HUNKA, J. 1996: Mincovníctvo uhorských vojvodov v druhej polovici 11. storočia. Slovenská numizmatika, 14: 59 – 84.

HUNKA, J. 1996: Hromadný nález uhorských brakteátov z Rišňoviec (Príspevok k hospodárskym pomerom na území Slovenska koncom 12. a v polovici 13. storočia). Slovenská numizmatika, 14: 85 – 120.

HUNKA, J. 1996: Vplyv rakúskych mincí na peňažné pomery stredovekého Slovenska (12. – 15. storočie). Slovenská numizmatika, 14: 129 – 148.

HUNKA, J. 1997: Nálezy poľských mincí na Slovensku. s. 42 – 46. In: Hunka, J. (ed.): Orientačná príručka európskych mincí 16. – 20. storočia. II. Mince Poľska (1506 – 1864). Suplement č. 5. Slovenská archeologická spoločnosť, Nitra.

HUNKA, J. 1999: Nálezy zlatých mincí na Slovensku a ich historický význam. Mineralia Slovaca, 31: 443 – 446.

HUNKA, J. 2002: Arabský bronzový fals z konca 8. stor. z Bratislavy. Slovenská numizmatika, 16: 188 – 190.

HUNKA, J. 2003: Nové doklady k interetnickým vzťahom Slovenska so zahraničím z pohľadu nálezov mincí. Archaeologia historica, 28: 245 – 252.

HUNKA, J. 2006: Výskyt poľských mincí zo 14. až začiatku 16. storočia na Slovensku – ich prínos k sledovaniu uhorsko-poľského obchodu počas stredoveku. Numismatický sborník, 21: 157 – 164.

HUNKA, J. 2007: Vzácny nález byzantskej mince z 10. storočia z Považia. s. 159 – 163. In: Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum 2. Byzantská kultúra a Slovensko. Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Bratislava.

HUNKA, J. 2013: Mince Arpádovcov z rokov 1000 – 1301. Ich podiel na vývoji hospodárstva stredovekého Slovenska. Nitra.

HUNKA, J. – BUDAJ, M. 2005: Poklady mincí z Pezinka a okolia. Pezinok.

HUSZÁR, L. 1979: Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. München.

CHARLAMOV, L. A. 1995: Tvjordye deňgi Rossii. Goznak, Perm.

CHLAPOVIČ, G. 2000: Kremnická mincovňa. História razby československých a slovenských mincí 1921 – 1992. Nadácia Antona Točíka, Nitra.

CHUDJÁK, F. 2001: Menová reforma 1945. Uvoľňovanie viazaných vkladov. Biatec, 9 (3): 23 – 25.

ANONYM, 2007: Jedna mena pre jednu Európu. Cesta k Euru. Európske spoločenstvá, Brusel.

JIRÁSEK, J. – NOVOTNÝ, J. – ŠOUŠA, J. – ŠŮLA, J. (Eds.) 1995: Měnové systémy na území českých zemí 1892 – 1993. Ústav historie a muzeologie filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské Univerzity Opava – Česká národní banka, Opava – Praha:.

JIRÁSEK, J. – ŠŮLA, J. 1992: Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50: 1.

Svítání, Praha.

JÍZDNÝ, M. – ŠTRAIT, J. 1992: Katalog mincí Československa. Hradec Králové: Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové.

 

K-N

KAČKOVIČOVÁ, M. 2003: Menové reformy v 20. storočí. s. 385 – 405. In: Ľudia, peniaze a banky. Zborník z konferencie. Bratislava: Národná banka Slovenska.

KAČKOVIČOVÁ, M. 2003: Menová reforma v roku 1919. Historický zborník, 13: 80 – 99.

KADLEC, Č. M. 2001: Hry o hranice. vlastný náklad, Chrást u Poříčan.

KADLEC, V. 1991: Podivné konce našich prezidentů. Kruh, Praha.

KAHNT, H. – PONZEN, M. – SCHÖNE, M. H. – WALZ, K. 2003: Die Geschichte der deutschen Mark in Ost und West. K. Gietl Verlag, Regenstauf.

KAMHALOVÁ, M. 2000: Zlaté razby mincí v zbierkach kremnického múzea. s. 74 – 81. In: KONUŠOVÁ, B. (Ed.) Kremnické múzeum: Zborník k 110. výročiu múzea v Kremnici. NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Kremnica.

KAMHALOVÁ, M. 2000: Skúšobné razby denárov Leopolda I. v zbierkach NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici. Numismatické listy, 55 (1): 14 – 22.

KAMHALOVÁ, M. 2004: Využitie vyťaženého zlata (Zlato ako mincový kov, zlato v medailérstve, zlatnícke remeslo). s. 31 – 51. In: BAKOS, F. – CHOVAN, M. (Eds.): Zlato na Slovensku, Sprievodca zlatou históriou, ťažbou a náleziskami na našom území. Slovenský skauting, Bratislava.

KAMHALOVÁ, M. – CHMELÍK, M. 2004: Peniaze v dejinách Slovenska. s. 36 – 85. In: Sprievodca expozíciou Líce a rub peňazí. Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska. NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Kremnica.

KAMHALOVÁ, M. 2005: Prehľad výrobných technológií. s. 24 – 39. In: CHMELÍK, M. – KAMHALOVÁ, M. – KIANIČKA, D. (Eds.): Mincovňa Kremnica. Stručný sprievodca históriou kremnickej mincovne. Kremnica : NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica.

KAMHALOVÁ. M. – HAAS KIANIČKA, D. 2015: Dejiny múzea / History of the Museum. Numizmatické zbierkové fondy / Numismatic collections. s. 8 – 37. In: Národná banka Slovenska. Múzeum mincí a medailí Kremnica 1890 – 2015. Národná banka Slovenska, Bratislava.

KAMINSKÁ, Ľ. 2005: Hôrka – Ondrej. Osídlenie spišských travertínov v staršej dobe kamennej. Archeologický ústav SAV, Košice.

KARVAŠ, I. 1999: Základy hospodárskej vedy. Veda, Bratislava.

KARVAŠ, M. 2001: Môj otec Imrich Karvaš. Život a dielo národohospodára, ktorý dosiahol na vrchol i celkom na dno. Rak, Budmerice.

KAVALE, J. 1996: Cestovní šeky Státní banky československé. Merkur revue, 3: 17.

KAZIMÍR, Š. 1962: K vývoju cien a miezd na Slovensku v 16. a 17. storočí. Zápisky Katedry československých dějin a archivního studia Filosofické fakulty University Karlovy, 6: 103 – 126.

KAZIMÍR, Š. 1964: Vývoj reálnej hodnoty drobných strieborných mincí na Slovensku v rokoch 1526 – 1711. Numismatický sborník8: 171 – 216.

KAZIMÍR, Š. 1989: Tovarovo – peňažné vzťahy v období denárovej meny (11. – začiatok 14. storočia). Slovenská numizmatika10: 117 – 124.

KAZIMÍR, Š. – HLINKA, J. 1978: Kremnická mincovňa 1328 – 1978. Osveta, Martin.

KERÉNYI, A. 1946: Érsekújvári lelet. Numizmatikai Közlöny, 44 – 45: 16 – 20.

KOHÚTOVÁ, M. – VOZÁR, J. (Eds.) 2006: Hospodárske dejiny Slovenska 1526 – 1848. Veda, Bratislava.

KOLNÍKOVÁ, E. 1964: Keltské mince s lýrovitým znakom na Slovensku. Študijné zvesti

AÚ SAV, 13: 195 – 206.

KOLNÍKOVÁ, E. 1968: Nález neskororímskych solidov v Bíni, okres Nové Zámky (K minciam z doby sťahovania národov na Slovensku). Numismatický sborník10:5 – 50.

KOLNÍKOVÁ, E. 1964: Nález rímskeho aes grave s keltskými mincami v Nitre. Slovenská archeológia, 12: 391 – 408.

KOLNÍKOVÁ, E. 1968: Prvý nález karolínskej mince na Slovensku. Numismatické listy, 23: 12 – 24.

KOLNÍKOVÁ, E. 1970: Hromadný nález rímskych mincí z Prešova a jeho numizmaticko – historický význam. Slovenská numizmatika, 1: 28 – 83.

KOLNÍKOVÁ, E. 1972: K interpretácii nálezov rímskych mincí na Slovensku. Slovenská numizmatika, 2: 7 – 114.

KOLNÍKOVÁ, E. 1973: Ku konfrontácii nálezov mincí s výsledkami bádania o dobe rímskej na Slovensku. Slovenská archeológia20: 167 – 186.

KOLNÍKOVÁ, E. 1978: Keltské mince na Slovensku. Pallas, Bratislava.

KOLNÍKOVÁ, E. 1980: Rímske mince na Slovensku. Tatran, Bratislava.

KOLNÍKOVÁ, E. 1980: Hromadný nález keltsko – dáckych mincí z Ptičia. Príspevok k hospodársko – spoločenským dejinám východného Slovenska. Slovenská numizmatika, 6: 23 – 28.

KOLNÍKOVÁ, E. 1980: Význam rímskych mincí pre dejiny Slovenska v dobe Rímskej ríše. , s. 89 – 108. Zborník Laugaricio. Trenčín.

KOLNÍKOVÁ, E. 1989: Problémy tovarovo-peňažných vzťahov na Slovensku v 5. – 10. storočí. Slovenská numizmatika, 10: 19 – 42.

KOLNÍKOVÁ, E. 1991: Bratislavské keltské mince. Tatran, Bratislava.

KOLNÍKOVÁ, E. 1996: Norische Münzen im Oppidum Bratislava und in seinem Hinterland. Slovenská numizmatika, 14: 9 – 57.

KOLNÍKOVÁ, E. 1998: Výpoveď nálezov mincí o keltskom hradisku v Trenčianskych Bohuslaviciach. Slovenská numizmatika, 15: 11 – 44.

KOLNÍKOVÁ, E. 2001: Keltské (bójske, či vindelické?) lopatkovité statéry. Numismatické listy, 56: 99 – 105.

KOLNÍKOVÁ, E. 2004: Severoslovenské keltské mince s hrboľom na averze. Slovenská numizmatika, 17: 11 – 52.

KOLNÍKOVÁ, E. 2004: Hromadný nález neskororímskych bronzových mincí z juhovýchodného Slovenska. Slovenská numizmatika, 17: 206 – 210.

KOLNÍKOVÁ, E. (Ed.) 2009: Kronika peňazí na Slovensku (Od najstarších čias do roku 2009). Fortuna libri, Bratislava.

KOLNÍKOVÁ, E. 2012: Němčice, ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum in Mähren und Siedlungen am ihren Rande. Komentierter Fundkatalog. Münzen. Brno.

KOLNÍKOVÁ, E. 2012: Mince – svedectvo prosperity Keltov. , s. 205 – 215. In: J. Široký a T. Štefanovičová (Eds.): Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr. Bratislava.

KOLNÍKOVÁ, E. 2012,: Peniaze v rímsko – germánskych vzťahoch. s. 276 – 281. In: J. Široký a T. Štefanovičová (Eds.): Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr. Bratislava.

KOLNÍKOVÁ, E. 2015: Münzprägung und Geldwirtschaft an der Ostgrenze der boischen Besiedlung – Forschungsergebnise und Fragestellungen. s. 253 – 271. In: M. Karwowski, V. Salač, S. Sievers  (Eds.): Boier zwischen Realität und Fiktion. Akten des internationalen Koloquiums in Český Krumlov vom 14. – 16. 11. 2013. Bonn.

KOLNÍKOVÁ E. 2013: Keltská razba mincí na Slovensku a jej surovinové zdroje. s. 7 – 24. In: D. Haas Kianička (Ed.):: Baníctvo a mincovnictvo v dejinách Slovenska. Kremnica.

KOLNÍKOVÁ, E. 2016: Mincovníctvo Bratislavského oppida. s. 129 – 139. In: Kelti z Bratislavy. Bratislava

KOLNÍKOVÁ, E. – HUNKA, J. (Eds.) 1994: Nálezy mincí na Slovensku IV. AÚ SAV, Nitra.

KOLNÍKOVÁ, E. – MINAROVIČOVÁ, E. 1999: Najstaršie razené zlato na Slovensku (keltské a rímske mince). Mineralia Slovaca, 31 (3 – 4): 435 – 442.

KOVÁCS, L. 1984: Über Münzen der ungarischen Landnahmezeit. s. 157 – 163. In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Etnika im 6. – 10. Jahrhundert. Symposium Nové Vozokany 3. – 7. Oktober 1983. Nitra.

KOVÁČ, D. – HOLEC, R. – JAKEŠOVÁ, E. – MANNOVÁ, E. – PODRIMAVSKÝ, M. 2004: Slovensko v 20. storočí. Na začiatku storočia 1901 – 1914. Veda, Bratislava.

KOZICZYŃSKI, J. 2002: Banknoty polskie. Kolekcja Lucow. Tom II 1916 – 1923. vlastný náklad, Warszawa.

KOZICZYŃSKI, J. 2005: Banknoty polskie. Kolekcja Lucow. Tom III 1919 – 1939. vlastný náklad, Warszawa.

KRANISTER, W. 1985: Die Geldmacher. Vom Guldem zum Schilling. Verlag Kremayr  & Scheriau, Wien.

KRIŠTOFIČOVÁ, D. 2008: Slovensko bude potrebovať 188 miliónov eurových bankoviek. Biatec, 16: (4): 33.

KUBŮ, E. – PÁTEK, J. 2000: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Karolinum, Praha.

KUČERA, M. 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Veda, Bratislava.

KUČEROVSKÁ, T. 1996: Předmincovní platidla. s. 9 – 29. In: Peníze v českých zemích do roku 1919. Česká národní banka, Praha:

KUPA, M. 1993: Corpus notarum pecuniariarum Hungariae (Magyar egyetemes pénzjegytár). Informatika Történeti Múzeum Alapítvány, Budapest.

LACKO, M. 2005: Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky 1939 – 1945. 1. diel. Situačné hlásenia okresných náčelníkov, január – august 1944. Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava:.

LIEBSCHER, K. – SEIPEL, W. 2002: Vom Schilling zum Euro. Kontinuität und Stabilität. Oesterreiche Nationalbank – Kunsthistorisches Museum, Wien.

LIETAER, B. 2001: Budoucnost peněz. Paradigma.sk, Košice.

LOUŽEK, M. (ed.) 2003: 1953, 50 let od smrti Stalina, 50 od měnové reformy.Ekonomika, právo, politika, 26: 9 – 146.

MAREŠOVÁ, K. 1989: Předmincovní platidlo ze slovanského pohřebiště v Uherském Hradišti – Sadech. Slovenská numizmatika, 10: 97 – 101.

MARKOVIČ, K. 1977: Spomienky na účasť v protifašistickom odboji a v Slovenskom národnom povstaní v rokoch 1939 – 1945. nepublikovaný strojopis, Banská Bystrica – Radvaň.

MARSINA, R. 2000: Politikal structures in Slovak from the 7th till the 11th. s. 93 – 106.In: Slowaks in the Central Danube region i the 6th-to 11th century. Bratislava.

MAZÚR, M. 2003: Tlač slovenských papierových peňazí a razba mincí v rokoch 1939 – 1945. s. 173 – 192. In: Ľudia, peniaze a banky. Zborník z konferencie. Národná banka Slovenska, Bratislava.

MENCL, V. – HÁJEK, M. – OTÁHAL, M. – KADLECOVÁ, E. 1990: Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách. Naše vojsko, Praha.

MICHAELIS, A. E. – CHARLAMOV, L. A. 1993: Bumažnye dengi Rossii. Goznak, Perm.

MINAROVIČOVÁ, E. 1980: Zlaté rímske a byzantské mince v Slovenskom národnom múzeu. Zborník Slovenského národného múzea, História 20: 205 – 235.

MINAROVIČOVÁ, E. 1986: Náčrt problematiky bádania o rímskych minciach na Slovensku. Slovenská numizmatika, 9: 39 – 57.

MINAROVIČOVÁ, E. 1990: Rímske mince v zbierke Slovenského národného múzea. Osveta, Martin.

MINAROVIČOVÁ, E. 1993: Nález byzantskej mince v Bratislave – Dúbravke. Zborník Slovenského národného múzea, História, 33: 101 – 102.

MINAROVIČOVÁ, E. 1998: Rímske mince na Slovensku. Pamiatky a múzeá, 2: 7 – 11.

MINAROVIČOVÁ, E. 2003: Rímske a byzantské mince v peňažnom obehu na Slovensku. s. 47 – 66. In: Ľudia, peniaze a banky. Zborník z konferencie.: Národná banka Slovenska, Bratislava.

MIXA, M. 1983: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. světové války. Díl 2. Československé státovky a bankovky „londýnské emise“. Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové, Hradec Králové.

MIXA, M. 1987: Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. světové války. Díl 1. Poukázky 1944 a měnová opatření. Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové, Hradec Králové.

MORAVEC, J. 1990: Mince Františka Josefa I. a Karla I. vlastný náklad, Praha.

MORAVEC, J. 2000: 100 Kčs vzoru 1961 z tiskárny Goznak v Moskvě. Merkur revue, 6: 19 – 21.

MUSILOVÁ, D. 1994: Měnová reforma 1953 a její sociální důsledky. Studie a dokumenty, Dokumenty o perzekuci a odporu, zv. 8, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha.

MUSILOVÁ, M. – KOLNÍKOVÁ, E. 2009: Bratislavský hrad odkrýva tajomstvá Keltov. Historická revue, 20 (12) 58 – 61.

MUSILOVÁ, M. – KOLNÍKOVÁ, E. – HLOŽEK, M. 2015: „Rímska stavba I“ na akropole bratislavského keltského oppida – svedectvo mincí. Slovenská archeológia, 63 (2): 239 – 308.

NAJDER, E. R. 1993: Une histoire de la Monnaie Polonaise 1918 – 1992. L´Harmattan, Paris.

NĚMEČKOVÁ, V. 2008: Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938 – 1947. O československé měnové reformě 1945. Libri, Praha.

NĚMEČKOVÁ, V. – PEKÁREK, J. – ŠŮLA, J. 1991: Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918 – 1998. Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, Hradec Králové.

NEVIZÁNSKY, G. – HUNKA, J. 2007: Talianske mince zo staromaďarského jazdeckého pohrebiska v Leviciach- Géni. Slovenská numizmatika, 18: 145 – 250.

NEVIZÁNSKY, G. 1980: K významu a vypovedacej schopnosti mincí v staromaďarských hroboch. Slovenská numizmatika, 6: 121 – 130.

NOŽIČKA, J. 1946: Hospodářský a měnový vývoj našich zemí. Přehledná studie. Orbis, Praha.

 

O-Z

ONDROUCH, V. 1934: Der römische Denarfund von Vyškovce aus der Frühkaiserzeit. Učená společnost Šafaříkova, Bratislava.

ONDROUCH, V. 1937: Barbarské mince z Levíc. Bratislava, 11: 16 – 22.

ONDROUCH, V. 1958: Keltské mince typu Biatec z Bratislavy. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

ONDROUCH, V. 1964: Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

ONDRUŠ, Š. 2000: Odtajnené trezory slov. Matica slovenská, Martin.

OSLANSKÝ, F. 1998: Z písomných prameňov o falšovaní mincí. Slovenská numizmatika, 12: 53 – 66.

PAULINY, J. 1999: Arabské správy o Slovanoch (9. – 12. storočie). Veda, Bratislava.

PAVÚK, J. 1981: Umenie a život doby kamennej. Tatran, Bratislava.

PEKÁREK, J. 1992: Malá galerie československých peněz. Umění a řemesla, 34 (4): 11 – 21.

PELIKÁN, O. 1960: Slovensko a rímske impérium. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava.

PERNES, J. 2008: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno.

PEROUTKA, F1934.: Budování státu. Československá politika v letech popřevratových. 2.

diel, časť 1, rok 1919. Fr. Borový, Praha.

PETÁCH, E. 1986: Dejiny mincovania v Košiciach. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice.

PETRÁŠOVÁ, L. 1994: Vězenské tábory v Jáchymovských uranových dolech 1949 – 1961. Sborník archívních prací, 44 (2): 335 – 447.

PICK, A. – RICHTER, R. 1986: Papiergeld-Spezialkatalog Österreich 1759 – 1986. Sedlmayer KG, Dornbirn.

PIETA, K. 1982: Die Púchov Kultur. Nitra.

PIETA, K. 1996: Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska. Academic Electronic Press, Bratislava.

PIETA, K. – KOLNÍKOVÁ, E. 1986: Druhý hromadný nález keltských mincí z Dolného Kubína – Veľkého Bysterca. Slovenská archeológia, 34: 383 – 403.

PLACHÁ, V. – FIALA, A. 1998: Hromadný nález keltských mincí na hrade Devín. Slovenská numizmatika, 15: 201 – 209.

PLEINER, R. 1961: Slovanské sekerovité hřivny. Slovenská archeológia, 9: 405 – 450.

POLÓNYIOVÁ, A., 2003: Desať rokov slovenskej meny. Rozhovor s členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska a vrchným riaditeľom peňažného úseku Ing. Jánom Mathesom. Biatec, 11 (4): 2 – 4.

POPOVICS, A. 1925: Das Geldwesen im Kriege. Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Weltkrieges, Österreichische und ungarische Serie. Hölder-Pichler-Tempsky Ag –Yale Univerity Press, Wien – New Haven.

PRESSBURGER, S. 1966: Oesterreichische Notenbank 1916 – 1966. Oesterreichische Nationalbank, Wien.

PROBSZT, G. 1994: Österreichische Münz- und Geldgeschichte. Böhlau, Wien – Köln – Weimar.

Rada ECOFIN schválila Slovensku prijatie eura. 2008: Biatec, 16 (7): 31 – 32.

RÁDÓCZY, GY. 1984: A legújab kori magyar pénzek (1892 – 1991). Corvina

Kiadó, Budapest.

RAISZ, GY. (Ed.) 1941: Pesti Magyar Kereskedelmi bank 1841 – 1941. Száz estendő emlékei, Budapest.

RAŠÍN, A. 1920: Můj finanční plán. Pražská akciová tiskárna, Praha.

RAŠÍN, A. 1922: Inflace a deflace, Česká národohospodářská společnost, Praha:

RAŠÍN, A. 1923: Finacial policy of Czechoslovakia during the first year of its history. Humphrey Milford, London – Edinburgh – New York – Toronto, Melbourne – Bombay.

RIEDL, E. 1929: Československo a předválečný dluh bývalé rakousko-uherské monarchie. Zemská banka. Praha:

ROMSICS, I. 2006: Az 1947-es Párizsi békeserződés. Osiris Kiadó, Budapest.

RUMPLER, H. 2005: Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipazion und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. In: Wolfram H. (Td.): Österreichische

Geschichte 1804 – 1914Carl Ueberreuter, Wien.

RUTTKAY, A. 2000: Slavs in the Central Danubian region from the 8th till the 11th century and the beginnings of the history of the Slovak nation. s. 67 – 92. In: Slowaks in the Central

Danube region in the 6th-to 11th century. Bratislava.

SAMUEL, M. 2007: Nová polykultúrna lokalita v Leviciach. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 2005:. 173 – 174.

SÁRA, J. 1991: A Habsburg uralkodók kora és pénzverése Magyarországon 1526 – 1918. Magyar éremgyűjtők egyesülete, Budapest.

SEAR, D. R. 1974: Roman coins and thein values. London.

SEJBAL, J. 1997: Základy peněžního vývoje. Masarykova univerzita, Brno.

SÉM, J. 1977: Papírové peníze na území Československa 1762 – 1975. Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové, Hradec Králové.

SCHMAUS, R. 1919: Neudržitelnost a nedozírné následky kolkování peněz. Bezpečný a jedině spravedlivý způsob nápravy měny. Vlastný náklad, Praha.

SLIVKA, M. 1992: Falšovanie mincí na slovenských hradochSlovenská numizmatika, 12, 77 – 88.

Národná banka Slovenska, 2009: Slovenské pamätné mince 1993 – 2008. 3. doplnené vydanie, Bratislava.

SOJÁK, M. – TERRAY, M. 2007: Moldavská jaskyňa v zrkadle vekov. Moldava nad Bodvou.

SOJÁK, M. 2004: Rímske mince a ľudské kosti zo Žehry – Temnej jaskyne. Slovenská numizmatika, 17: 197 – 200.

SOJÁK, M. 2008: Výpoveď nálezov antických mincí zo Spiša. Zborník Slovenského národného múzea, História, 46: 31 – 44.

SOJÁK, M. 2013: Falšovanie v stredoveku a novoveku v oblasti východného Slovenska. s. 25 – 36. In: Haas Kianička D., (Ed.): Baníctvo a mincovníctvo v dejinách Slovenska. Kremnica,

STAŠŠÍKOVÁ – ŠTUKOVSKÁ, D. 1989: K formám výmeny a hodnoty tovaru v 6. a 7. storočí na Slovensku. Slovenská numizmatika, 10:. 53 – 56.

SZABÓ, M. 1983: Audoleon und die Anfänge der ostkeltischen Münzprägung. Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis XX. Székesfehérvár,. s. 43 – 56.

SZENTGÁLI, K. 1936: Byzanc pénzei. Az érem. s. 187 – 209.

SZWAGRZYK, J. A. 1990: Pieniądz na ziemiach polskich X – XX. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódż.

ŠIMEČEK, Z. 1986: Kult památek na sklonku 18. a v první polovině 19. století a tzv. velkomoravské mince. , s. 391 – 413. In: Denárová měna na Moravě. Sborník prací z III. numismatického symposia 1979. Ekonomicko-peněžní situace na Moravě v období vzniku a rozvoje feudalizmu (8. – 12. století). Brno.

ŠOUŠA, J. – ŠŮLA, J. 2006: Peníze v proměnách moderní doby. Nová tiskárna, Pelhřimov.

ŠPALEK, R. 1993: … a obiehajú slovenské bankovky. Biatec, 1 (3): 20 – 21.

ŠTĚPEK, J. 2008: Počátky československého přídělového systému v roce 1945: návaznost na systém protektorátní a říšský. Numizmatika, 22: 329 – 344.

ŠŮLA, J. 1989: Mobilizační přípravy Národní banky československé v Praze a historie tzv. mobilizačních státovek. s. 48 – 70. In: Tři studie z české numismatiky. Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, Hradec Králové.

ŠŮLA, J. 1989: Počeštené desetizlatové bankovky Rakousko-Uherské banky z roku 1881. s. 34 – 47. In: Tři studie z české numismatiky. Česká numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, Hradec Králové.

ŠUSTEK, Z. 1994: Nové poznatky o razbe mincí Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945.

Numizmatika, 12: 31 – 50.

ŠUSTEK Z. 1994: Die Quittungen der Bank der jüdischen Selbstverwaltung im Ghetto Theresienstadt 1943 – 1945. Slovenská numizmatika, 13: 93 – 124.

ŠUSTEK Z. 1996: Martin Benka a Jozef Vlček – neznámi autori slovenských a československých papierových platidiel. Numizmatika, 14: 47 – 63.

ŠUSTEK, Z. 1997: Neznámi autori československých papierových platidiel z rokov 1944, 1953 a 1961. Numizmatika15:. 80 – 89.

ŠUSTEK, Z. 1997: Platidlá cudzích štátov ako zákonné obeživo na území Československa. Numismatik, 3: 12 – 16, 49 – 55 a 96 – 107.

ŠUSTEK Z. 1998: Darexové a tuzexové poukážky ako súbežné meny v Československu. Slovenská numizmatika, 16:. 89 – 150.

ŠUSTEK, Z. 2000: Falšovanie pretlačí SLOVENSKÝ ŠTÁT na československých bankovkách 100 Kč III 1931, 500 Kč III 1929 a 1 000 Kč III 1934. Numizmatika, 17: 17 – 45.

ŠUSTEK, Z. 2000: Counterfeiting of the czechoslovak banknote validation stamps of 1919: its character and extent. Numizmatika, 17, Supplementum, s. 51 – 68.

ŠUSTEK, Z. 2000: Nerealizovaný alternatívny návrh na stokorunáčku z roku 1953. Merkur revue, 6: 17 – 19.

ŠUSTEK, Z. 2000: Skúšobné nátlačky slovenských papierových platidiel z rokov 1939 – 1945. s. 82 – 95. In: KONUŠOVÁ, B. (ed.): Kremnické múzeum. Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici. Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí, Kremnica..

ŠUSTEK, Z. 2000: Slovenská tisíckorunáčka z roku 1940. s. 96 – 108. In: KONUŠOVÁ, B. (ed.): Kremnické múzeum. Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici. Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí, Kremnica.

ŠUSTEK, Z. 2001: Neznáme návrhy československých korunových poukážok z roku 1944 – genéza a historickopolitické súvislosti. Zborník Slovenského národného múzea, História, 41: 89 – 105.

ŠUSTEK, Z. 2001: Nevydaná modifikovaná emisia československých vojenských poukážok z roku 1944 pre územie Protektorátu. Merkur revue, (2): 16 – 17.

ŠUSTEK, Z. 2001: Klement Gottwald na stokorunáčke z roku 1953 – neznáma modifikácia návrhu bankovky. Merkur revue, 3: 22 – 24.

ŠUSTEK, Z. 2003: Nové poznatky o tuzexových poukážkach: falzifikáty zo 60. rokov a skrytá emisia z 80. rokov. Numizmatika, 18:. 31 – 44.

ŠUSTEK, Z. 2004: Pieniądz wojskowy dla Rumunii, Węgier, Czechosłowacji i Polski w 1944 r. s. 227 – 240. In: FILIPOW, K. (ed.): Pieniądz i wojna, Białoruś – Litwa – Łotwa – Polska – Słowacja – Ukraina, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Zarząd główny, Warszawa.

ŠUSTEK, Z. 2004: Zavedenie slovenskej meny v septembri 1939 na územiach odstúpených v rokoch 1920, 1924 a 1938 Poľsku. Numizmatika, 19: 165 – 169.

ŠUSTEK, Z. – KARASIEWICZ, V. – KLIM, M. 2005: Odběrní poukazy Tuzexu. Merkur revue, Brno.

ŠUSTEK, Z. 2006: Skryta inflacja w Czechosłowacji w latach 1945 – 1953. s. 182 – 202. In: FILIPOW, K. (ed.): Psucie pieniądza w Europie środkowo-wschodniej od antyku po czasy współcesne, Białoruś – Litwa – Łotwa – Polska – Słowacja – Ukraina. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Zarząd główny, Warszawa.

ŠUSTEK, Z. 2009: Prídelový systém na Slovensku v rokoch 1941 – 1945 a jeho začleňovanie do celoštátneho systému. Numizmatika, 23: 123 – 136.

ŠUSTEK, Z. 2011: Menová reforma v roku 1919 a jej dopad na Slovensko. s. 61 – 82. In: Fukasová, D. – Fialová I. (Eds.): Kapitoly z dejín hospodárskeho vývinu Slovenska v medzivojnovom období (1919 – 1939). Slovenský národný archív, Bratislava.

ŠUSTEK, Z. 2012: Paper money as witness of economic and political crises. s. 179 – 199. In: MIELCZAREK M., (Ed.): Coin hoards as economic evidence. Archeological and Ethnographical museum in Łódż, Łódż.

ŠUSTEK, Z. 2013: Pozoruhodný dokument o štruktúre obeživa v Uhorsku v roku 1851. Numizmatika, 23: 41 – 47.

ŠUSTEK, Z. 2013: Typizácia a klasifikácia falzifikátov československých desaťkorunových bankovkových kolkov z roku 1919. Numizmatika, 23:. 48 – 103.

ŠUSTEK, Z. 2014: Menová reforma v Československu v roku 1953 a jej hospodárskopolitické pozadie. Pamäť národa, 10: 3 – 29.

ŠUSTEK, Z. 2014: Walutowa dezintegracja Austro-Więgier s. 59 – 72. In: LAZOR, J. – MORAWSKI W. (Eds.): Między stabilizacją a ekspanzją. Sisztem finansowy w slużbie modernizacji. Z warsztatów badawczych historików gospodarczych. Wrocław.

ŠUSTEK, Z. 2014: Hospodárenie mladej Bratislavčanky v rokoch 1944 – 1949: príjmy, výdavky, ceny, štruktúra spotreby a stratégia zaobchádzania s peniazmi – prípadová štúdia. Numizmatika, 24, Supplementum, s. 59 – 72.

ŠUSTEK, Z. 2015: Ľudovít Štúr a odraz jeho osobnosti na peniazoch: Ikonografické

a historické aspekty. s. 316 – 334 a 392 – 395. In: MACHO, P. – KODAJOVÁ, D. (Eds.): Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. Život – dielo – doba verzus historická pamäť. Veda, Bratislava.

ŠUSTEK, Z. 2015: Poklad papierových platidiel zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Numizmatika, 25: 70 – 81.

ŠUSTEK, Z. 2015: Tri falšovateľské kauzy na Slovensku v rokoch 1941 a 1944. Numizmatika, 25:  94 – 107.

ŠUSTEK, Z. 2016: Falzifikáty pretlačí SLOVENSKÝ ŠTÁT na československých bankovkách 100 Kč III 1931, 50 Kč III 1929 a 1000 Kč III 1934. Numizmatika, 26:. 95 – 138.

ŠUSTEK, Z. 2016: Korunové cestovné šeky Národnej a Štátnej banky československej z obdobia 1947 – 1992. Numizmatika, 26: 139 – 148.

ŠUSTEK, Z. 2016: Alternatívne návrhy slovenských bankovkových kolkov z roku 1992

z bratislavskej tlačiarne cenných papierov Prompt, a. s. Numizmatika, 26: 149 – 158.

ŠUSTEK, Z.: 2017: Neľahký návrat Lekartu – Lekároviec do vlasti. Slovenské národné noviny, č. 13, 1. 4., s. 8.

Národná banka Slovenska, 2003:The First Ten Years of Slovak Currency Exhibition Guide. Bratislava.

TKÁČ, M. – NÁVRAT, R. – VALACH, J. 1996: Mali sme bankárov? Po stopách osobností. Prúdy, Bratislava.

TKÁČ, M. 2006: Bratislavské banky. Albert Marenčín – Vydavateľstvo PT, Bratislava.

TKÁČ, M. 2007: Dejiny peňazí. Ekonóm, Bratislava.

TKÁČ, M. 2010: Pravdivý slovenský príbeh.: PostScriptum, Bratislava.

TOLSTOI, J. 1912 – 1914: Monnaies byzantines, 1. – 9. sv. St. Petersburg.

TORBÁGYI, M. 1997: Keltische Münzprägung im Gebiet Ungarns. Numismatische Zeitschrift, 104-105: 7 – 17.

TÓTH, Z. (ed.) 1952: Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára, Diel I., Akadémiai Kiadó, Budapest.

TRENČAN, Ľ. 1984: Smolník a numizmatika. Košice.

UGRIČIĆ, M. 1967: Novčani sistem Jugoslavije. Zavod za izdavanje udžbenika Socialističke republike Srbije, Beograd.

VALACH, J. (ed.) 1997: Okradli nás. Samo. Bratislava – Prešov.

VÁPENKA, I. 1980: Tvůrci československých platidel 1919 – 1979. Česká

numismatická společnost, pobočka Hradec Králové, Hradec Králové.

VENCOVSKÝ, F. 2001: Měnová politika v české historii. Česká národní banka, Praha.

VENCOVSKÝ, F. 2003: Vzestupy a propady československé koruny. Historie československých měnových poměrů 1918 – 1992. Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, Praha.

VIZDAL, J. 1977: Tiszapolgárske pohrebisko vo Veľkých Raškovciach Východoslovenské vydavateľstvo, Košice.

VLADÁR, J., 1983: Dávne kultúry a Slovensko. Tatran, Bratislava.

VOCELKA, K., 2004: Glanz und Untergang der Höfischen Welt, Representation, Reform und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat. In: Wolfram H. (ed.): Österreichische Geschichte 1699 – 1815. Carl Ueberreuter, Wien.

VOIGTLAENDER, H., 1994: Löhne und Preise in vier Jahrtausenden. Speyer.

VOREL, P., 2001: Od pražského groše ke koruně české 1300 – 2000. Průvodce dějinami peněz v českých zemích. Rybka Publishers, Praha.

WALA, A. (ed.), 1994: Der Schilling. Ein Spiegel der Zeiten. Ueberreuter, Wien.

WEBR, K. M. – KOZÁK, J. 1937: Komentář k devisovým předpisům československým. vlastný náklad, Praha:

ZACHAR, L., 1982: Príspevok k problematike bratislavského oppida. Zborník Slovenského národného múzea, História, 22: 31 – 49.

ZÁTURECKÝ, A. P, 2006: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Slovenský Tatran, Bratislava:

ZVEREV, A.