História

História pobočky SNS v Košiciach začína u osamelých nadšencov, ktorí sa numizmatikou zaoberali na vlastnú päsť. Títo nemenovaní zberatelia kládli však prvé základné kamene organizovanej numizmatiky vo východoslovenskom regióne.

V marci 1967 z iniciatívy Tomáša Krištofa, kamenára, vznikol v Košiciach prvý krúžok Numizmatickej spoločnosti česko-slovenskej na východnom Slovensku. O dva roky neskôr, 19. apríla 1969 sa v Košiciach ustanovila pri kultúrnej komisii vtedajšieho ZV ROH Numizmatickej spoločnosti Československej (ďalej len NSČS). Prvým predsedom sa stal opäť Tomáš Krištof.

Pobočka sa v tej dobe zamerala na prednáškovú činnosť pre svojich členov a záujemcov o numizmatiku v rozsiahlej oblasti svojej pôsobnosti. V tejto činnosti, sprevádzanej neobyčajným zanietením, obetavosťou a erudíciou vynikal Rudo Lieskovský, druhý predseda pobočky (1974-1976).

V máji 1970 po ustanovujúcom zjazde Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Bratislave sa košická pobočka NSČS stala súčasťou novovzniknutej spoločnosti.

Pobočka pomerne rýchlo rozširovala svoju členskú základňu. Už k 31. decembru 1973 mala 136 riadnych členov, ktorí mimo sídla pobočky boli začlenení do numizmatických krúžkov vo Svite, Prešove a Humennom.

Významným prelomom v živote pobočky bola výročná členská schôdza 30. marca 1974. Precízne vypracovaný a schôdzou schválený plán práce vniesol do činnosti pobočky logický systém a nové formy práce s riadnym technicko-ekonomickým a perso- nálnym zabezpečením. Bolo to možné vďaka obnovenému výboru pobočky, do ktorého boli zvolení schopní, obetaví a pracovití ľudia, ktorí mali skutočný záujem pod vedením Ruda Lieskovského povzniesť činnosť pobočky na vyššiu úroveň. Začalo sa s pravidelnými odbornými prednáškami, obnovilo sa vydávanie bulletinu SPRÁVY. Redigovaním a vydávaním časopisu bol poverený člen výboru Ján Škott. Ten si získal aktívnych spolupracovníkov a dopisovateľov. Prvé číslo vydané v roku 1974 malo 110 výtlačkov, na začiatku osemdesiatych rokov už 2500 výtlačkov. Správy sa stali celočeskoslovenským numizmatickým časopisom a vychádzali až do roku 1993. V tom čase všeobecne nepriaznivé ekonomické podmienky ďalšie vydávanie zamedzili pre neúnosne vysoké náklady na tlač.

Za toto takmer dvadsaťročné obdobie Správy redigovali: Ján Škott (1974-1980), Ing. Jaroslav Mezencev, CSc. (1980-1983), Michal Tatranský (1984) a Ing. Miroslav Jízdný (1985-1993).

K úspešnej publikačnej činnosti pobočky patrí drobná ale vo svojej dobe pre slovenských zberateľov potrebná brožúrka PhDr. Michala Biľaka „Príspevok k vývoju numizmatických cien mincí Františka Jozefa I.“ a najmä vydanie „Zberateľského katalógu mincí Československa“ (1978,1980), ktorého autorom je Ing. Miroslav Jízdný a spoluautorom prvých troch kapitol PhDr. Michal Biľak. V roku 1993 vyšla katalógová časť tejto publikácie, zahrňujúca všetky mince československého štátu od roku 1921 do roku 1993. Treba tu spomenúť tiež „Praktickú rukoväť pre členov SNS a záujemcov o členstvo“, ktorú zostavil Ján Škott.

V auguste roku 1974 sa z košickej pobočky SNS vyčlenila pobočka vo Svite s pôsobnosťou pre okresy Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. Neskorším rozhodnutím ÚV SNS boli členovia z okresu Rožňava pričlenení späť ku košickej pobočke.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku krúžku NSČS v Košiciach vydala pobočka svoju prvú medailu. Najväčšiu zásluhu na tom mal Rudo Lieskovský, ktorý však krátko na to, 17.11.1976 zomrel. Bola to pre pobočku ťažká strata. Za nového predsedu bol zvolený PhDr. Michal Biľak. No ten funkciu zastával iba krátko – do svojej tragickej smrti 9.9.1977.

Na uvoľnené miesto predsedu bol zvolený PhDr. Emil Petách, CSc. Vo funkcii pôsobil až do 21. februára 1982, kedy pre svoj zdravotný stav abdikoval. V čase svojho predsedovania sa zasadil o užšiu spoluprácu medzi pobočkou a Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktorá dosiaľ trvá. Dnes sú vzťahy medzi pobočkou a múzeom kodifikované zmluvou o spolupráci, na veľmi vysokej úrovni k prospechu oboch partnerov.

V prvej polovici osemdesiatych rokov mala pobočka aj čulé styky so zahraničnými numizmatickými inštitúciami: Staatliche Museen zu Berlin, Muzeum stuki medailerskej Wroclav, Magyar Nemzeti muzeum Budapešť, Magyar numizmatikai társulat Budapešť. Aj s ich pomocou vybudovala pobočka kvalitnú odbornú knižnicu a môže uspokojiť aj náročného zberateľa.

V druhej polovici sedemdesiatych rokov a rokov osemdesiatych záujem o členstvo v SNS neustále rástol. K 31.12.1977 mala pobočka 271 riadnych členov. Vytvorili sa teda podmienky na jej druhé rozdelenie, ktoré bolo v novembri 1977 schválené ÚV a 22. januára 1978 sa v Prešove konala ustanovujúca schôdza novej pobočky. V košickej pobočke zostali členovia z okresov Košice, Michalovce, Rožňava a Trebišov.

Úbytok členstva bol veľmi skoro nahradený. Už 1.1.1980 mala pobočka 263 členov a noví stále prichádzali. Počet členov kulminoval v roku 1990, kedy dosiahol číslo 356. V nasledujúcich dvoch rokoch členská základňa mierne poklesla a v rokoch 1993 a 1994 nastal značný úbytok, ktorý trvá doposiaľ. Stav členskej základne poklesol až na 95 členov, predovšetkým vyškrtnutím pre neplnenie si základnej členskej povinnosti – úhrady členského príspevku. Nepochybne sa tu prejavili nepriaznivé ekonomické a spoločenské podmienky tohto obdobia.

V dobe po abdikácii PhDr. Petácha z funkcie predsedu stáli v čele pobočky: Ján Škott (1982-1984), PhDr. Pavol Jurečko (1984), ktorý krátko po zvolení emigroval, Ing. Miroslav Jízdný (1985-2002) a Ján Tóth (2002-2014). Od roku 2014 je predsedom pobočky Ing. Emil Oetter, CSc., ktorý túto funkciu zastáva dodnes.

Výraznou súčasťou činnosti pobočky je konanie aukcií numizmatického materiálu. Do dnešných dní sa ich uskutočnilo 75. Realizáciu zabezpečovali viaceré aukčné komisie utvorené z členov výboru aj radových členov pobočky. V tomto smere sa najviac angažovali Rudo Lieskovský, Mikuláš Tóth, Ing. Dezider Fáber, Dr. Zoltán Szabó a Ján Tóth.

Za uplynulých 50 rokov jestvovania bola činnosť pobočky veľmi pestrá. Prejavila sa aj vydávaním medailí, najmä zásluhou Ing. Františka Sellára. Tieto malé dielka drobnej plastiky hovoria čo to o práci košických členov Spoločnosti a pobočka ich vydávala v päťročných intervaloch, vždy k výročiu jej vzniku. Posledné medaile boli vydané v roku 2017 pri príležitosti 50.výročia vzniku pobočky.

Pobočka sa môže pochváliť usporadúvaním celoslovenských stretnutí zberateľov 4-krát ročne, ako aj medzinárodného stretnutia zberateľov raz ročne, ktoré sú veľmi obľúbené medzi numizmatikmi z celého Slovenska.

Pobočka sa chce v pláne do budúcnosti viac orientovať na mládež, a to založením krúžku mladých numizmatikov. Ďalej po doplnení výboru kádrovo sa vrátiť k edičnej činnosti a prehĺbeniu spolupráce s pobočkami v zahraničí (Maďarsko, Poľsko).