História

Pobočka vznikla v roku 1994 delimitáciou pobočky Kremnica – Ružomberok, ktorá svojho času patrila k najaktívnejším pobočkám v rámci Slovenskej numizmatickej spoločnosti.

Najstarší členovia pobočky patrili medzi hlavných dejateľov v rozvoji numizmatiky na Slovensku po roku 1970. Položili základy organizovaného zberateľstva a numizmatiky na Slovensku. Medzi zakladateľov v rámci pobočky Kremnica – Ružomberok patrili p. Andrej Peter, p. Horák, Minka, Trenčan, Szatmári, Gindl, Veis, Watzka a ďalší.

V Kremnici sa v podstate od jej vzniku sústreďovali významní návrhari, výtvarníci, historici, rytci a tvorcovia významných diel, ktorí sa hlboko zapísali do dejín mincovníctva i samotnej novodobej numizmatiky.

Medzi takéto významné osobnosti novodobých dejín mincovníctva a numizmatiky nesporne patrili profesor Otakar Španiel (1881 – 1955), autor prvých Československých mincí, Pavel Križko (1841-1902) – historik a archivár, zakladateľ múzejníctva na Slovensku, Michal Matunák (1866-1932) – historik, ktorý podal pojendanie a dielo o Kremnici, Eduard Végner (1872-1918) sprievodca po Kremnici, spisovatelia Gustáv Kazimír Zechenter – Laskomerský (1824 – 1908), Jozef Cíger Hronský (1896 – 1960), z hudobných skladateľov Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) a rad ďalších významných osobností.

Jedným z priamych členov našej pobočky bol aj Andrej Peter (1912 – 2003) akademický sochár, majster klasického medailérstva na Slovensku, bol žiakom Otakara Španiela, pokračovateľom a tvorcom novodobých mincí a medailí v Československu.

V rokoch 1992, 1993 a 1994 dochádza k úbytku členov krúžku v Kremnici ako aj ďalších krúžkov v rámci pobočky K-R. Numizmatický život sa postupne začal presúvať z Kremnice do Banskej Bystrice, kde bolo vtedy najviac členov. V tých časoch mal krúžok Banská Bystrica 48 – 50 členov. Dochádzalo k omladzovaniu členskej základne. Zvyšovanie počtu členov si vyžadovalo zvýšenú pozornosť pri výbere za členov, ako aj pracovanie všetkých potrebných podkladov k prijatiu za člena SNS. V minulosti nebolo také jednoduché stať sa členom spoločnosti. Každý záujemca o členstvo v SNS si zvolil, alebo mu boli pridelení dvaja služobne starší členovia krúžku, ktorí potom sledovali záujem potenciálneho člena o seriózne členstvo a stali sa vlastne „ručiteľmi“ nového člena. Tento inštitút bol zriadený kvôli tomu, aby sa zabránilo nepoctivým ľuďom aby sa dostali k zdroju zberateľského materiálu. Kandidát sa mohol stať riadnym členom po cca jeden a pol až dvoch rokoch kandidatúry na základe odporučenia výboru pobočky a schválení ÚV SNS.

V rámci pobočky K – R a samotných krúžkov sa od 4. 8. 1994 začína činnosť novovzniknutej pobočky Banská Bystrica. V rámci pobočky B. Bystrica v čase jej vzniku (od roku 1994 až do roku 1998) existovalo 8 krúžkov a členmi boli aj múzeá.

Osobitnú činnosť členov našej pobočky tvorila publikačná, prednášková a osvetová činnosť. V prvopočiatkoch to boli členovia p. Ľudovít Trenčan, p. Michal Kiššimon, Dr. Marián Bovan, Ing. Sládek a iní, ktorí svojimi vysoko odbornými prednáškami na schôdzkových stretnutiach krúžku BB oboznamovali členov krúžku s históriou mincovníctva, a súdobej numizmatiky. Veľká pozornosť bola venovaná otázkam vydávania príležitostných medailí s tematikou našich literátov a dejateľov. V publikačnej oblasti prispievali do časopisu Numizmatika členovia Ľudovít Trenčan, Ing. Gejza Chlapovič, Ing. Zoričák, Ing, Ivan Trenčan, Dr. Marian Bovan, p. Weis z Ružomberka a iní nemenovaní členovia.

Pobočka usporadúvala pravidelné zberateľské burzy (aukcie) na ktorých usporiadaní mal nemalé zásluhy p. Antonín Sedlařík, aukčný referent. V roku 2002 bola zorganizovaná jubilejná 50. aukcia pobočky. Pri tejto príležitosti bol vydaný príležitostný žetón v striebre a medi. V roku 2003 boli na podnet p. Ing. Ivana Trenčana vydané repliku razieb mincí Karola Róberta z Anjou (1288 – 1342). Autorom a rytcom replík bol p. Ján Alerám, významný rytec Kremnickej mincovne.

Súčasnosť

V roku 2014 boli všetky krúžky zrušené pre nedostatočný počet členov (podľa §18 ods. 5 Stanov SNS pri SAV krúžok musí mať najmenej 5 členov). Počet členov pobočky je v ostatnom období cca 40, z toho je jeden kolektívny člen (MMM Kremnica). Život pobočky riadi výbor pobočky podľa uznesenia hodnotiacej členskej schôdze. Výbor je volený volebnou členskou schôdzou na 3 ročné funkčné obdobie.

Pre nedostatok kvalitného aukčného materiálu sa aukcie konajú nepravidelne. Zberateľská činnosť poklesla. Členovia sa zaujímajú skôr o históriu numizmatiky v teoretickej rovine. Členovia pobočky sa stretávajú na pravidelných schôdzkach posledný pondelok v mesiaci (okrem sviatkov). Na schôdzkach sa vedú neformálne diskusie na vopred pripravenú ale i neurčenú tému.

Členovia SNS pob. BB sa individuálne zúčastňujú búrz organizovaných inými pobočkami ale boli pozrieť aj Zberateľské dni v Bratislave a aukciu Macho a Chlapovič v Bratislave. Taktiež sa individuálne zúčastňujú slávnostného uvádzania na trh zberateľských mincí vydávaných NBS, veznisáží, výstav ale aj prednášok a seminárov organizovaných v rámci SNS pri SAV.

V roku 2016 bolo odsúhlasené logo pobočky, ktoré vychádza zo zachovaných dokumentov pobočky K-R. Návrh podal Ing. Ivan Trenčan. Z loga bola odvodená slávnostná (príležitostná) pečať pobočky. Graficky spracoval Mgr. Daniel Gašper.