Martin

História

Tradície numizmatiky v Martine siahajú do obdobia založenia Matice
slovenskej v roku 1963. Popri knihách, rukopisoch a iných zbierkach tu
bola i zbierka mincí a bankoviek. V roku 1893 po zrušení MS v
Turčianskom Svätom Martine založili Muzeálnu slovenskú spoločnosť. Jej
iniciátorom bol Andrej Kmeť. V spolupráci s MUDr. Jánom Petrikovichom
a Andrejom Halašom postavili v Turčianskom Sv. Martine prvú budovu
Slovenského národného múzea, kde sa nachádzali aj numizmatické
zbierky. MUDr. J. Petrikovich patrí medzi prvých pracovníkov, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj numizmatiky na Slovensku vôbec.

Ďalšou významnou osobnosťou bol JUDr. Fr. Szathmáry. Tento s ďalšími
nadšencami založili v roku 1965 stredoslovenskú pobočku NSČS pod
názvom pobočka Kremnica-Ružomberok, v ktorej bol aj martinský krúžok.

Samostatná pobočka SNS v Martine bola ustanovená uznesením ÚV SNS v
Bratislave zo dňa13.12. 1986 s pôsobnosťou od 1.1. 1987. Požiadavku na
jej vznik predniesol vtedajší vedúci krúžku SNS v Martine, Ing.
Vladimír Bullo na základe hlasovania krúžku dňa 2.10. 1986. V roku
1987 sa teda Martin od Kremnice odčlenil ustanovujúcou schôdzou 14.3.
1987. Mal 53 členov, súčasne s krúžkom z Oravy, ktorý mal 12 členov.
Predsedom pobočky sa stal Ing. Vladimír Bullo, ktorý vedie pobočku
dodnes. Pobočka vyvíjala od začiatku bohatú činnosť, či už zbierkovú
alebo popularizačnú v regionálnej tlači, výstavnícku. Vydala päť
medailí a pamätnú plaketu, zabezpečovala prednáškovú a informačnú
činnosť, najmä prostredníctvom svojich členov, ktorými boli Ing.
Bullo, Dr. Hučko, Ing. Svinčák, Ing. Ciklamíni, R. Záborský, Š.
Chudada a p. Bogdan. Pobočka mala v čase najväčšieho rozkvetu 110
členov. Dnes má 23 členov. Pobočka usporiadala 40 aukcií
numizmatického materiálu. Dňa 24.101987 sa konala 1. aukcia pobočky,
tzv „Limit“ aukcia, prvá svojho druhu v ČSSR. Predchodca terajších
korešpondenčných aukcií.

Kontakty

Predseda: Ing. Vladimír Bullo

Aukčný referent: Ing. Karol Martinek