50.výročie vzniku Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV

Dňa 17.mája 1970 sa konal v historickom ústave Slovenského národného múzea na bratislavskom hrade ustanovujúci zjazd Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Zjazdu sa zúčastnilo zo Slovenska okolo 200 členov bývalej  československej numizmatickej spoločnosti. Ustanovujúcim zjazdom bola slávnostne založená Slovenská numizmatická spoločnosť podľa jej stanov, ktoré schválilo Ministerstvo vnútra SSR dňa 4.1.1970.

Vznik spoločnosti bol organizačne dobre pripravený, záujem o numizmatiku na Slovensku bol veľký. Za predsedu bol zvolený PhDr. Jozef Hlinka CSc., vedúci numizmatického oddelenia v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.

Slovenská numizmatická spoločnosť je dobrovoľnou záujmovou organizáciou nielen zberateľov numizmatických pamiatok, ale aj odborných a vedeckých pracovníkov. Hlavným programom jej činnosti bola a je starostlivosť o záchranu numizmatických pamiatok na Slovensku, napomáhanie svojim členom pri budovaní ich vlastných numizmatických zbierok a rozširovanie poznatkov získaných vedeckým výskumom.

Založenie SNS v r.1970 v Bratislave a košickej pobočky SNS bolo impulzom pre založenie numizmatického krúžku v Humennom na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 1.2.1974 pri Okresnom vlastivednom múzeu v Humennom.  V r.1978 bol numizmatický krúžok pričlenený k prešovskej pobočke SNS a zároveň sa pričlenil k ZK ROH pri n.p. Chemlon. Počas pôsobenia pri ZK ROH krúžok usporiadal osem numizmatických výstav, ktorých sa zúčastnilo cez 6000 návštevníkov.

K 10.výročiu založenia krúžku v Humennom bola vydaná pamätná medaila, ktorú modeloval výtvarník a medailér Milan Kožuch a razila Mincovňa Kremnica.

V r.1997 bola nadviazaná cezhraničná spolupráca s Poľskou numizmatickou spoločnosťou v Sanoku podpisom priateľskej dohody dňa 6.4.1997.  Tieto vzťahy boli povýšené na národnú úroveň v Sanoku dňa 28.11.1999 podpismi Zmluvy o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi ÚV SNS v Bratislave a ÚV PNS vo Varšave.

Za spoluúčasti MKS v Humennom krúžok usporiadal v r.2006 výstavu plakiet k 85. výročiu parížskeho medailéra a sochára so slovenskými koreňmi Dr.h.c. Williama Schiffera pod názvom Jubileum. V r. 2007 pri príležitosti 70.výročia úmrtia národovca a bankára Michala Bosáka výstavu o jeho živote. Pri tejto príležitosti darovali členovia krúžku plaketu Michala Bosáka Galérii mesta Humenné, ktorú stvárnil W.Schiffer.

Na základe úspešnej činnosti numizmatického krúžku ÚV SNS určil usporiadanie Medzinárodného numizmatického sympózia mesto Humenné. Sympózium sa konalo pod názvom „Ikonografia peňazí v strednej a východnej Európe“ v dňoch  13.-16.9.2007 a prebiehalo súbežne s oslavami 690.výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné.

Dlhoročné úspešné výsledky a rastúci počet členov boli podnetom ku založeniu pobočky SNS v Humennom. Dňa 13.9.2008 sa v Dome kultúry v Humennom uskutočnila ustanovujúca členská schôdza novovzniknutej pobočky SNS Humenné.

Slovenská numizmatická spoločnosť bola v roku 2009 prijatá do Rady vedeckých spoločností pri Slovenskej akadémii vied. Toto členstvo je stimulujúcim a inšpirujúcim faktorom, pričom otvára nové perspektívy pre činnosť SNS.

Udelené ocenenia :

– za verejnoprospešnú činnosť bola v r.1982 numizmatickému krúžku udelená pamätná plaketa „Za rozvoj mesta Humenné“ ,

– pri 10.výročí založenia krúžku bolo udelené „Pochvalné uznanie“ od Okresnej odborovej rady,

– „Diplom za dlhoročnú aktívnu činnosť“ od Záujmovo-umeleckej komisie pri ONV v Humennom,

– na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov krúžok bol v r.1988 ocenený „Čestným uznaním“, ktoré mu udelil ONV za zásluhy o rozvoj kultúrno-výchovnej práce v humenskom okrese,

– pri príležitosti 15.výročia vzniku numizmatického krúžku v Humennom udelil ÚV SNS Bratislava pamätnú medailu „Andreja Petra“ za pomoc a spoluprácu pri rozvoji numizmatiky na Slovensku.

Ďalšie aktivity pobočky SNS Humenné :

– vlastná publikačná činnosť,

– razba príležitostných žetónov,

– pamätná sada obehových mincí k 5.výročiu vzniku pobočky v r.2013,

– pamätná sada obehových mincí k 700.výročiu prvej písomnej zmienky o meste Humenné v r.2017

– sada historických pohľadníc mesta Humenné do r. 1918 k 700.výročiu prvej písomnej zmienky o meste v r.2017,

– pokračovanie sadou historických pohľadníc mesta Humenné do r.1938 v r.2018,

– razba medailí k 85. výročiu odhalenia pamätníka generála M.R.Štefánika v Humennom a k 20.výročiu vzniku pobočky v r. 2019.

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, pobočka Humenné, je otvorená všetkým záujemcom o históriu, numizmatiku či notafíliu a radi privítame nových členov !

 

Za výbor SNS pri SAV, pobočka Humenné, Štefan Sciranka, čestný predseda pobočky